Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Rozpočet  
 

Rozpočet

1. Je potrebné dodržať špecifikáciu uvedenú v komentári rozpočtu alebo je možné v tejto sume zabezpečiť aj iné druhy tovaru a počty zariadení?

Komentár rozpočtu je záväzný, preto nemožno danú špecifikáciu meniť, nakoľko by došlo k zmene zmluvných podmienok. O zmenu komentára rozpočtu môže Prijímateľ požiadať písomne v zmysle článku 8 Zmena zmluvy, ods. 3 písm. c, Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, časť 6 „Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP“.

Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku žiadosťou o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 3 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov. Zmenou komentára k rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu, publicitu a informovanosť, ani celkovej výšky projektu. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ nie je povinná navrhovanej žiadosti od prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

2. Môžeme rozšíriť položku nákup učebných pomôcok aj o nákup ďalšieho učebného softwaru a hardwaru k rozšíreniu interaktívnej výučby v ďalších triedach?

Tuto položku nie je možné rozširovať a dopĺňať o ďalší učebný software a hardware, ktorého nákup nie je plánovaný a zahrnutý do schváleného rozpočtu projektu.

3. Ak sa vybavenie zakúpené v rámci projektu (napr. jazykové laboratórium) bude využívať aj na iných vyučovacích predmetoch, nebude to dôvodom na zníženie výšky oprávnených nákladov?

V tejto záležitosti je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s časťou 7.2.2 „Priraďovanie niektorých typov výdavkov k projektu spolufinancovaného z ESF a štátneho rozpočtu“, bodu B1 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, kde sa uvádza: „V prípade, ak prijímateľ využíva zariadenie/vybavenie len pre účely projektu ESF, uplatní si výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a vybavenia za dané zariadenie alebo vybavenie v celkovej výške. Pri obstaraní a využívaní zariadenia/vybavenia musí byt dodržaný princíp hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. V prípade, že Prijímateľ využíva zariadenie/vybavenie pri realizácii projektu ESF ako i pri ostatných aktivitách, vypočíta Prijímateľ pomerné výdavky za zariadenie/vybavenie.“

4. Je možné kúpiť toner do školskej a obecnej tlačiarne z rozpočtu projektu, keďže tlačiareň, ktorú obstarávame v rámci projektu, ešte nemáme? Sú tonery v rámci projektu myslené priamo na tlačiareň, ktorá bude neskôr zaobstaraná v rámci projektu?

V rozpočtovej položke 1.4.1 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál sú v komentári uvedené kancelárske potreby pre účely členov projektového tímu vrátane tonerov, spotrebného a iného prevádzkového tovaru. Jeho používanie musí byt v súlade so schválenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a príslušnými predpismi. Keďže ani tonery nemáte viazané na zakúpenie iného tovaru, môžete ich používať tak, ako boli schválené v predmetnej rozpočtovej položke.

5. Je možné zakúpiť z prostriedkov projektu mobilný telefón a tak vyriešiť otázku evidencie a platby za telefóny a hovory za projekt, ak sú telekomunikačné poplatky, poštovné a internet zahrnuté v rozpočte projektu?

Obstaranie zariadení súvisiacich s používaním uvedených služieb nie je oprávnené, pokiaľ nákup mobilného telefónu nie je rozpočtovaný v prílohe č. 5 Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, verzia 2.0, časti „Prehľad položiek rozpočtu a podmienky pre jednotlivé typy výdavkov“ do položky, v ktorej sú zahrnuté telekomunikačné poplatky, poštovné a internet je možné začleniť výdavky na poštovné, telekomunikačné poplatky, internet využívané pre realizáciu projektu.

6. Na základe čoho je vypočítaná sadzba pracovníka pre verejné obstarávanie 4,98 EUR za 1 hodinu?

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ESF, operačný program Vzdelávanie, verzia 2.0 , str. 56 je maximálny limit hodinovej sadzby pre pracovníka pre verejné obstarávanie pri pracovnoprávnom vzťahu v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 9,96 EUR, avšak rozhodujúcou je schválená maximálna jednotková cena v rozpočte projektu – prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , ktorú je potrebné dodržať.

7. Akým spôsobom je možné uplatniť si rizikovú prirážku v projekte?

V zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 je Prijímateľ oprávnený využívať finančné prostriedky z rizikovej prirážky, ak ju obsahujú príslušné položky rozpočtu – prílohy č. 5 Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . Prijímateľ využívajúci rizikovú prirážku je povinný predložiť písomný oznam o jej použití najneskôr pri podaní žiadosti o platbu. Pre posúdenie oprávnenosti použitia rizikovej prirážky je pre Poskytovateľa rozhodný dátum, ktorý Prijímateľ určí v ozname (dátum uvedený v ozname na aplikáciu rizikovej prirážky musí predchádzať úhrade oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti o platbu). Prijímateľ v ozname jednoznačne identifikuje výdavok, na ktorý bola použitá (Prijímateľ je oprávnený identifikovať iba tie výdavky, ktoré boli označené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na použitie rizikovej prirážky, na iné výdavky Poskytovateľ nebude prihliadať).
V prípade, ak nebude zrejmé, na ktorý výdavok bola riziková prirážka použitá, Poskytovateľ na oznam nebude prihliadať.

Rizikovú prirážku nie je možné aplikovať na výdavky spojené s riadením projektu (administrácia, riadenie, monitoring vrátané iných výdavkov súvisiacich
s riadením/administráciou projektu), publicitou a informovaním.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky