Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Publicita a informovanosť  
 

Publicita a informovanosť

1. Kde sa nachádza vzor loga Európskeho sociálneho fondu, ktorý je potrebné používať počas realizácie projektu ESF?

V súlade s čl. 4 ods. 9 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný použiť graficky štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a publicitu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v časti Dokumenty pre prijímateľov: http://www.asfeu.sk/aktuality/dokumenty-pre-prijimatelov/operacny-program-vzdelavanie/.

2. Čo všetko má obsahovať informačná tabuľa (plagát)?

V zmysle článku 4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Príručk y pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 , časti 9 „Informovanie a publicita a Manuálu pre informovanie a publicitu“ je Prijímateľ pri povinný označiť miesto realizácie vzdelávacích a iných aktivít projektu (počas celej realizácie aktivít projektu) informačnou tabuľou (plagátom) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm, ktorá obsahuje nasledovné informácie zaberajúce minimálne 25% plochy informačnej tabule:

a. znak EÚ,

b. odkaz na EÚ,

c. odkaz na ESF,

d. logo operačného programu Vzdelávanie,

e. názov/logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ,

f. vyhlásenie „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“,

g. druh projektu (v rámci OPV ide o dopytovo – orientovaný projekt),

h. názov projektu.

Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde prijímateľ v uvedených dokumentoch. Štandardy loga EÚ s odkazom na ESF obsahuje Manuál pre informovanie a publicitu. Logo operačného programu Vzdelávanie a logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ sú zverejnené na internetovej stránke:

http://www.asfeu.sk/aktuality/dokumenty-pre-prijimatelov/operacny-program-vzdelavanie/

3. Čo všetko musia obsahovať dokumenty a výstupy?

V zmysle článku 4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Príručk y pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 , časti 9 „Informovanie a publicita“ a Manuálu pre informovanie a publicitu všetky dokumenty a písomné výstupy projektu prijímateľa NFP musia obsahovať:

  • znak EÚ,
  • odkaz na EÚ,
  • odkaz na ESF,
  • logo OPV,
  • názov/logo agentúry.

Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde prijímateľ v uvedených dokumentoch. Štandardy loga EÚ s odkazom na ESF obsahuje Manuál pre informovanie a publicitu. Logo operačného programu Vzdelávanie a logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ sú zverejnené na internetovej stránke: http://www.asfeu.sk/aktuality/dokumenty-pre-prijimatelov/operacny-program-vzdelavanie/

http://www.asfeu.sk/aktuality/dokumenty-pre-prijimatelov/operacny-program-vzdelavanie/

4. Ako musím označiť propagačné predmety?

V súlade s článkom 4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Príručk ou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 , časťou 9 „Informovanie a publicita“ a Manuálom pre informovanie a publicitu Prijímateľ, ktorý si počas realizácie projektu zabezpečí výrobu rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) o veľkosti 15 x 15 cm, váhe predmetu nižšej ako 1,5 kg, cene nižšej ako 100 EUR vrátane (pričom musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií a jedným z nich musí byť cena), je povinný ich označiť:

  • znak EÚ,
  • odkaz na EÚ,
  • názov/logo agentúry.

Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde prijímateľ v uvedených dokumentoch. Štandardy loga EÚ s odkazom na ESF obsahuje Manuál pre informovanie a publicitu. Logo operačného programu Vzdelávanie a logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ sú zverejnené na internetovej stránke:

www.asfeu.sk/aktuality/dokumenty-pre-prijimatelov/operacny-program-vzdelavanie/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky