Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Personálna matica  
 

Personálna matica

1. Môžu sa robiť zmeny v rámci personálnej matice aj počas realizácie projektu (na základe nepredvídaných okolností, ktoré skutočne nedokážeme ovplyvniť)?

V súlade s čl. 1 prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa Prijímateľ zaväzuje do 7 kalendárnych dní po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu a jej aktualizáciu vždy, keď dôjde k zmene pôvodných údajov taktiež v lehote 7 kalendárnych dní. V prípade novozaradených pracovníkov je potrebné doložiť k personálnej matici ich profesijné životopisy. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (príloha č. 15 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0). Personálna matica je súčasťou dokumentácie projektu. Zmena, resp. doplnenie personálnej matice nemení Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade, že prijímateľ nezašle aktualizovanú personálnu maticu (v prípade zmeny), resp. personálna matica nebude obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ môže pristúpiť k pozastaveniu, zamietnutiu alebo upraveniu výšky platby v Žiadosti o platbu.

2. Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku má Prijímateľ povinnosť zaslať Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ aktuálnu personálnu maticu. Je potrebné spolu s touto maticou zasielať aj životopisy a súhlasy dotknutých osôb? V akej forme (písomné, či stačí iba mailom) je povinné poslať túto personálnu maticu?

V zmysle čl. 1 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, časť 5 „Začiatok realizácie projektu“ je Prijímateľ povinný do 7 kalendárnych dní po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predložiť Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v predpísanom formáte Personálnu maticu (príloha č.12 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0). Prijímateľ je povinný predložiť profesijne životopisy a Súhlasy dotknutých osôb so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov (príloha č. 15 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0) osôb, ktorí neboli uvedení v personálnej matici priloženej k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Personálnu maticu je potrebné zaslať e-mailom a zároveň doporučene poštou do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ potvrdenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

3. Ako postupovať pri zmene štatutárneho orgánu prijímateľa?

Pri zmene štatutárneho orgánu je potrebné doložiť podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis štatutárneho orgánu (podľa prílohy č. 10 žiadosti o nenávratný finančný príspevok), podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (podľa prílohy č. 15 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0), originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu nie staršiu ako 3 mesiace a originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu v osobe štatutára organizácie (menovací dekrét, výpis z registra organizácii podľa §21 ods. 2 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike). Pokiaľ bola táto osoba oprávnená konať v mene Prijímateľa a bola uvedená v prílohe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisové vzory“, Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť a doručiť Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ aj nové podpisové vzory.

4. Ako je potrebné postupovať pri personálnej zmene na mieste manažéra monitoringu v prípade, že pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý už je zapojený do práce na projekte formou Dodatku k pracovnej zmluve (610620) a v prípade, že pozícia bude obsadená pedagogickým zamestnancom jednej zo zapojených škôl na Dohodu o pracovnej činnosti (637027)?

V prípade že pozícia manažéra monitoringu bude obsadená interným zamestnancom, ktorý je už zapojený do práce na projekte formou Dodatku k pracovnej zmluve (610620), pôjde o aktualizáciu personálnej matice, ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, str. 15, predložiť vždy, keď dôjde k zmene pôvodných/predchádzajúcich údajov v lehote 7 kalendárnych dní od ich zmeny. Prílohou predloženej personálnej matice je profesijný životopis všetkých osôb aktuálne uvedených v personálnej matici. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (príloha č. 15 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0).

V prípade, že pozícia bude obsadená pedagogickým zamestnancom jednej zo zapojených škôl na Dohodu o pracovnej činnosti (637027), v rozpočte bude nutná zmena skupiny výdavkov (zo 610620 na 637027) a komentára, teda bude potrebný Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na základe podanej žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 3 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0).

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky