Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Oprávnené výdavky  
 

Oprávnené aktivity

1. Môžu si interní pracovníci vyčlenení na riadiace aktivity (napr. monitorovanie, publicitu, projektový manažér a pod.) písať hodiny na projekt aj pred začiatkom hlavných aktivít?

V zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Prijímateľom oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré vznikli v čase realizácie aktivít projektu, vrátane podporných aktivít, v súvislosti s projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít projektu. Pri začatí realizácie aktivít projektu musíte postupovať v súlade s časovým rámcom realizácie projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Napríklad, ak je začiatkom realizácie aktivít projektu najskôr 1. apríl 2009, z toho dôvodu všetky výdavky potrebné na realizáciu projektu, ktoré vzniknú pred týmto termínom, nemôžu byt uznané za oprávnené.

2. Musia sa riadiacemu personálu - interným zamestnancom preplácať hodiny práce na projekte priebežne stále 1 mesiac spätne, alebo môže sa zvoliť iný interval - napr. kvartálne?

Pracujúcim na projekte na základe rozšírenia pracovnej zmluvy sa vypláca odmena za prácu na projekte vo výplatnom termíne riadnej mzdy, ktorej splatnosť upravuje Zákonník práce a je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy zamestnanca.

3. Osobné výdavky, t.j. odmeňovanie učiteľov participujúcich na projekte sú v našom projekte vedené ako skupina výdavkov pod číslom 610620. Odmeňovanie učiteľov za vykonané práce v rámci projektu môžeme zabezpečiť formou Dodatku k pracovnej zmluve, resp. rozšírením pracovnej zmluvy. Činnosť týchto učiteľov v rámci projektu je totožná s činnosťou v rámci riadnej pracovnej zmluvy. Akým konkrétnym spôsobom sa budú vyplácať, resp. vypočítavať mzdové prostriedky pre týchto učiteľov z prostriedkov projektu. Hodiny práce v rámci projektu budeme počítať ako nadčasové hodiny? Ak nie, tak akým spôsobom?

Pri výpočte maximálnej jednotkovej ceny Prijímateľ postupuje podľa Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, kapitola 7.2 Oprávnenosť výdavkov, podkapitola 7.2.2 Priraďovanie niektorých typov výdavkov k projektu spolufinacovaného z ESF a ŠR, časť A1. Mzdové prostriedky, a to vždy pre každého zamestnanca a za každý mesiac. Podľa uvedenej časti Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, ak je celkový čas zamestnanca rozdelený na aktivity pre projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov a na aktivity mimo štrukturálnych fondov, tomuto zamestnancovi sa bude refundovať (platí pre systém zálohových platieb aj systém refundácie) tarifný plat, sviatky, príplatky a plat za prácu nadčas podľa skutočne odpracovaného času na projekte. Zamestnanec by mal evidovať prácu vykonanú na projekte vo výkaze odpracovaných hodín. Časy vykonanej práce musia súhlasiť s časom, kedy bola daná práca vykonaná. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec môže prácu na projekte vykonať aj v nadčasových hodinách, ale za podmienky dodržania zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), pričom do celkového odpracovaného času je potrebné zahrnúť aj čas odpracovaný pre projekt. Odmeny (zložka hrubej mzdy), ako aj dovolenka, čerpanie PN, návšteva u lekára, OČR a iné náhrady vyplývajúce z platnej legislatívy nie sú nárokovateľné na preplatenie. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ nemôže stanoviť spôsob, akým budú jednotlivé organizácie postupovať pri určovaní jednotlivých zložiek mzdy - tarifný plat, príplatky, odmeny a iné zložky mzdy zamestnancov pracujúcich na realizácii projektov spolufinancovaných z ESF, keďže za určenie mzdy sú zodpovedné organizácie.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky