Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Monitorovanie projektu  
 

Monitorovanie projektu

1. Aký je postup v prípade, keď je nesúlad medzi údajmi v Monitorovacej správe projektu v tabuľke číslo 6 Finančná realizácia aktivít projektu a medzi údajmi v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v tabuľke číslo 9, prílohy číslo 2 Predmet podpory NFP, v ktorej sú uvedené ako hlavné aktivity Zariadenie a vybavenie projektu a Riziková prirážka?

Tabuľku číslo 6 Finančná realizácia aktivít projektu Monitorovacej správy projektu je potrebné vyplniť v súlade s tabuľkou číslo 9 prílohy číslo 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, teda Zariadenie a vybavenie projektu a Riziková prirážka budú zaradené k hlavným aktivitám projektu.

2. Je možné opraviť chybne uvedený údaj o počte odpracovaných hodín Koordinátora v Monitorovacej správe projektu, ktorú upravujeme na základe Výzvy na úpravu a/alebo doplnenie monitorovacej správy?

Prijímateľ má možnosť v prípade zistenia chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávnosti ním spôsobených pri zadávaní údajov do formulára Monitorovacej správy projektu požiadať o umožnenie opravy týchto údajov v ostatnej Monitorovacej správe projektu, v prechodnom období Prijímateľ listom informuje o vykonaní zmien v príslušnej Monitorovacej správe projektu.

3. Je potrebné meniť hodnotu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov“ formou Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade, že pri prideľovaní merateľných ukazovateľov k aktivitám, pri príprave Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, došlo v tabuľke č. 7 Aktivity a príspevok k výsledkom Projektu, prílohy č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ku priradeniu hodnoty ukazovateľa výsledku 3, pričom reálna plánovaná hodnota tohto ukazovateľa je 1 ?

V Žiadosti o NFP, výzvy OPV-2008/1.1/02-SORO, v prílohe č. 1 Podrobný popis projektu, v časti H Analýza cieľov projektu sa k jednotlivým aktivitám projektu priraďovali ukazovatele výsledku. V tejto tabuľke sa mali použiť ukazovatele výsledku z tabuľky č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov, pričom jeden ukazovateľ výsledku mohol byt pridelený viacerým aktivitám. Za záväzné sa považuje v prípade ukazovateľa „Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov“ hodnota napočítaná celkovo na projekt. Z toho vyplýva, že Vami uvedený merateľný ukazovateľ v Žiadosti o NFP, v tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov „Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov“ v počte 3 bol následne priradený k viacerým aktivitám v tabuľke č. 7 Aktivity a príspevok k výsledkom Projektu, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP s názvom Predmet podpory NFP. Tieto aktivity majú prispieť k postupnému naplneniu výsledkového ukazovateľa, k vytvoreniu 3 novovytvorených/inovovaných vzdelávacích a študijných programov. 

4. Pri podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sme sa zaviazali zasielať monitorovacie správy projektu raz za 3 mesiace, na základe čoho boli plánované finančné prostriedky a hodiny pre monitorovanie projektu. Ako máme finančne ohodnotiť trojnásobne vyššie zaťaženie manažéra monitorovania (pôvodne 4x za rok, teraz 12x za rok), ktoré vyplýva z povinnosti zasielania Mesačných monitorovacích hlásení?

V zmysle Príručky pre prijímateľa, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, kapitoly 8 „Monitorovanie projektu“ je Prijímateľ povinný, v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, predkladať priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít projektu raz za 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy, je mesiac podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Dôvodom, pre ktorý boli Prijímatelia nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie požiadaní o pravidelné mesačné monitorovanie projektu v rozsahu údajov uvedených v dokumente Mesačné hlásenie prijímateľa o projekte, bolo zabezpečenie plynulej implementácie, predchádzanie rizík spojených s realizáciou projektu a efektívne napĺňanie cieľov projektu. Zasielanie Mesačných monitorovacích hlásení nie je povinné.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky