Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Aktivity  
 

Aktivity

1. Akým spôsobom je potrebné nahlásiť začiatok realizácie aktivít projektu?

V súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 je Prijímateľ povinný bezodkladne po začatí realizácie aktivít projektu predložiť Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu (príloha č. 1 Príručky pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 3.0), v ktorom vyznačí skutočný deň začatia realizácie aktivít projektu a uvedie presný názov aktivity/aktivít. V zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.0, časti 4.8.2 a v zmysle časti 5, ods. 5.2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môže Prijímateľ po začatí realizácie aktivít predložiť Poskytovateľovi žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Formulár Žiadosti o platbu je zverejnený na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk , v časti Dokumenty pre prijímateľov ako samostatný dokument.

2. Je možné v predstihu zaslať Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu?

V Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 sa v časti 5 „Začiatok realizácie projektu“ uvádza, že Prijímateľ je povinný predložiť Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu bezodkladne po začatí realizácie aktivít. To znamená, že nie je možné predmetné vyhlásenie zaslať v predstihu a v prípade, že Prijímateľ tento dokument už zaslal v predstihu, treba ho opätovne zaslať v súlade s časovým rámcom realizácie projektu, pričom toto vyhlásenie je možné priložiť k prvej žiadosti o platbu.

3. Dokedy je potrebné nahlásiť začiatok vzdelávacej aktivity?

V zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 a v zmysle článku 1, ods. 7, príl. č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný zasielať Poskytovateľovi písomne 7 kalendárnych dní vopred informáciu o konaní vzdelávacích aktivít projektu s ich presným názvom, určením miesta, dátumu a času konania vzdelávacej aktivity s počtom účastníkov a garantom aktivity.

4. Počas aktivity budú realizované konzultácie medzi odborníkmi a žiakmi, pôjde o prieskum. Sú to vzdelávacie aktivity?

Za vzdelávacie aktivity sa považuje teoretická a praktická výučba (realizácia školení, kurzov, seminárov, odborných stáží), pričom prieskum sa za vzdelávaciu aktivitu nepovažuje.

5. Aktivita podľa zmluvy začína 1.3.2009 a končí 31.8.2009. Môže sa realizovať kedykoľvek v tomto časovom rozmedzí? Čo sa môže stať v prípade, ak sa aktivity začnú realizovať až 20.3.2009, pretože ešte nebude známy dodávateľ? Čo ak v mesiaci marec nebude realizovaná aktivita a výdavky na aktivitu budú až v apríli?

Ak bolo do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zaslané Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu so začiatkom realizácie predmetnej aktivity odo dňa 1.3.2009, mala by sa od tohto dátumu začať realizovať daná aktivita, a to v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu a podrobným popisom aktivity projektu. Konkrétne vzdelávacie aktivity vo vnútri hlavnej aktivity je možné realizovať v priebehu celého stanoveného časového rozmedzia (v súlade s časovým rámcom realizácie projektu).

6. Je možné požiadať o zmenu začiatku a konca realizácie aktivít projektu?

V súlade s článkom 8 Zmena zmluvy ods. 2 a 3 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a kapitoly 6 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 sa za oprávnenú požiadavku na zmenu aktivít považuje aj časový posun jednotlivých aktivít (vrátane skoršieho začiatku a ukončenia niektorej z hlavných aktivít projektu), a to v prípade, že dôvody, pre ktoré nastal časový posun aktivít, nespôsobil prijímateľ úmyselne nedbanlivosťou, realizácia aktivity je pre úspešnú realizáciu projektu nevyhnutná a pokiaľ touto zmenou nedôjde k podstatnej zmene projektu. Zároveň nesmie byť prekročený dátum stanovený v čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nesmie byť naplnený čl. 9 ods. 2.4 písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , kde sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku považuje aj zastavenie realizácie aktivít projektu z dôvodov na strane prijímateľa.

Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku žiadosťou o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 3 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ nie je povinná navrhovanej žiadosti od prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

7. Je potrebné doručiť do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu aj ohľadom aktivít začínajúcich konferenciou, ktorá bola súčasťou prvého Vyhlásenia o začatí realizácie aktivít projektu?

V zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, kapitoly 5 Začiatok realizácie projektu (ďalej len „príručka“) je Prijímateľ povinný bezodkladne po začatí realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu, príloha č. 1 príručky, v ktorom vyznačí skutočný deň začatia realizácie aktivít projektu a uvedie presný názov aktivity/aktivít. Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné opätovne zasielať Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.

8. Je potrebné, aby Kumulatívny mesačný výkaz práce (Príloha č. 5 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0) vyplnili všetky osoby zapojené do projektu alebo len tie, ktoré majú v rámci projektu viac funkcií? Vypĺňajú sa do nej aj činnosti vykonávané v rámci hlavného pracovného pomeru (práca pedagogického zamestnanca, účtovníka atď.)?

Prílohu č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 vypĺňa každá osoba zapojená do projektu a je potrebné  v nej vyplniť všetky činnosti, teda činnosti vykonávané v rámci projektu aj činnosti vykonávané v rámci hlavného pracovného pomeru. Ak je osoba v pracovnom pomere a časť jej mzdy sa refunduje zo štrukturálnych fondov EÚ, uvedie odpracovaný čas napríklad nasledovne – "Iná činnosť (mimo ŠF EÚ) 1" - 4,0 hodiny a "Pracovná pozícia ŠF EÚ 1" - 3,5 hodiny. Spolu osoba odpracovala 7,5 hodín. Bližšie informácie o vypĺňaní nájde Prijímateľ v Prílohe č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, v pokynoch na vyplnenie.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky