Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Workshopy a konferencie sú skvelou bodkou za projektmi

23.05.2014

Workshopy a konferencie sú skvelou bodkou za projektmi

Zo 703 projektov Premeny tradičnej školy na modernú je už takmer polovica zrealizovaná. Mnohí z prijímateľov operačného programu Vzdelávanie finalizujú svoje aktivity práve v tomto roku. Záverečnú etapu niektorých projektov tvoria workshopy a konferencie aj za účasti pedagogickej i laickej verejnosti, kde sú prezentované výsledky a prínosy implementácie. Príkladom sú dve podujatia prijímateľov, ktorí prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ realizovali svoje projekty. Tie sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu.

Inovácia metód vzdelávania na Základnej škole Obchodná v Sečovciach

V marci sa uskutočnil workshop so záverečným zhodnotením projektu „Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná“ v Sečovciach, ktorý priniesol počas svojho trvania žiakom i pedagógom nové poznatky, zavedenie digitálneho vyučovania, ako aj inováciu výučby na podporu čitateľskej gramotnosti. Aktivity kládli dôraz na zlepšenie spôsobilosti žiakov porozumieť písanému textu, jeho ďalšiemu využitiu s väzbou na matematickú, digitálnu a prírodovednú gramotnosť, komunikatívne či sociálne a občianske kompetencie. Zaradenie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, projektov, spôsoby riešenia konfliktov, verejné prezentácie prác sa stali neodmysliteľnou súčasťou nového systému výučby školy. Netradičné metódy výrazne prispeli k podpore detí v tvorivom myslení a vyjadrovaní vlastných názorov.

Počas workshopu pedagógovia predstavili svoju prácu, výstupy za jednotlivé predmety, prácu s interaktívnou tabuľou, motivačné a výkladové prezentácie. Prítomní si tak mohli vytvoriť predstavu o priebehu projektu, práci projektových pedagógov, ako aj zúčastniť sa prehliadky novo zakúpených didaktických prostriedkov, učebných a literárnych pomôcok a novovytvorených publikácií pre jednotlivé predmety.

„Veríme, že stretnutie ponúklo prítomným zástupcom škôl množstvo nápadov, ako učiť lepšie, modernejšie a zaujímavejšie“, zhodnotila riaditeľka školy Mária Kešeľová, ktorá zároveň plnila aj úlohu projektovej manažérky. Škola na projekt získala nenávratný finančný príspevok vo výške 229 374,90 Eur.


Príklad vytvoreného digitálneho doplnkového učebného materiálu

Zo záverečného workshopu

 

Konferencia pre pedagogickú, odbornú a laickú verejnosť s medzinárodnou účasťou

Spojená škola na Letnej ulici v Poprade zorganizovala koncom apríla pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka konferenciu pre pedagogickú, odbornú a laickú verejnosť. Škola realizovala projekt Napĺňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3. tisícročí. Na konferencii boli zodpovedané mnohé zaujímavé otázky, napríklad ako využívať európsky priestor, ako sa učiť od najlepších, ako efektívnejšie prepájať formálne vzdelávanie s neformálnym a mnohé iné. Svoje skúsenosti a postoje priblížili aj pozvaní hostia z Holandska a Čiech. Projekt, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške 282 612 eur, je tematickou súčasťou päťročného experimentálne overovaného projektu 3 škôl pod jednou strechou.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky