Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2012/2.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom AKTÍVNE STARNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ROZŠIROVANIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZVYŠUJÚCICH KVALITU ŽIVOTA SENIOROV

28.08.2012

Dňa 28. 8. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlučiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy o ES (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách);
  • Veľké podniky, t.j. podnik nespadajúci pod definíciu MSP.

Pre účely tejto výzvy sa pod podnikmi rozumejú:

  • štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku;
  • obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 29. 10. 2012.

Všetky informácie nájdete na "http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20122103-soro/"

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky