Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2010/3.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA PRÍSTUPU PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT K VZDELÁVANIU VRÁTANE ICH ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA - ZRUŠENÁ

02.07.2010

Dňa 2. 7. 2010 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít . Výzva nadväzuje na pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) dňa 16. 9. 2009, ktorej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšenie ich životných podmienok. Oprávnenými žiadateľmi sú miestna samospráva a mimovládne organizácie v zmysle podmienok stanovených v priebežnej výzve.

Hlavnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa je predloženie Záväzného stanoviska o schválení Lokálnej stratégie komplexného prístupu vydaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, musí byť v súlade s Lokálnou stratégiou komplexného prístupu schválenou Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Uzávierka 1. kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15. 11. 2010.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky