Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených vyhlásená v rámci OP V

13.03.2009

 

Dňa 13. 3. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Oprávnenými žiadateľmi sú špeciálne stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu a samosprávneho kraja, cirkevné a súkromné špeciálne stredné školy, krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnej strednej školy, špeciálneho výchovného zariadenia a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, samosprávny kraj ako zriaďovateľ špeciálnej strednej školy, mimovládne organizácie (mimo schémy pomoci de minimis), ktoré majú minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete činnosti predmet: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, špeciálne výchovné zariadenia: diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium (mimo schémy pomoci de minimis) zaradené do sústavy školských zariadení, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (mimo schémy pomoci de minimis) zaradené do sústavy školských zariadení.

Pozn.: Pre účely tejto výzvy sa pod špeciálnou strednou školou rozumie stredná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborné učilište a praktická škola (v zmysle § 95 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 8. 6. 2009. Všetky informácie nájdete na

 

http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-3-2-01-soro/ 

typo3/?aktualita=105

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky