Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na podporu vzdelávania zdravotne znevýhodnených osôb je ukončená

17.06.2009

 

Dňa 8. júna 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ uzavrela výzvu OPV-2009/3.2/01-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vyhlásenú v rámci OP Vzdelávanie dňa 13. 3. 2009. Aktivity projektov výzvy s názvom Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených sa zameriavajú na inováciu metód a foriem vo výchove a vzdelávaní v špeciálnych stredných školách a podporu zdravotne znevýhodnených žiakov a pedagogických zamestnancov týchto škôl s využitím nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov. Agentúra prijala celkovo 37 žiadostí o NFP.

Uchádzať sa o NFP mohli špeciálne stredné školy cirkevné, súkromné a tie, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo samosprávny kraj, ako aj samotný krajský školský úrad (ako zriaďovateľ špeciálnej strednej školy, špeciálneho výchovného zariadenia, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) a samosprávny kraj (ako zriaďovateľ špeciálnej strednej školy). Oprávnenými žiadateľmi boli tiež špeciálne výchovné zariadenia a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradené do sústavy školských zariadení napr. diagnostické či reedukačné centrá a mimovládne organizácie, ktoré minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy mali v predmete činnosti uvedené poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania. Schéma pomoci de minimis sa vo výzve neuplatňovala.

Z celkového počtu žiadostí o NFP 37 bolo 25 žiadateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu (špeciálne stredné školy, špeciálne výchovné zariadenia a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie), 8 občianskych združení a 4 neziskové organizácie.

Pre túto výzvu bolo vyčlenených 8 miliónov EUR, pričom celkové oprávnené výdavky dosiahli sumu 7,25 milióna EUR a žiadaná výška NFP bola 7,12 milióna EUR.

Najviac žiadostí o NFP pochádzalo z Banskobystrického, Bratislavského, Košického a Nitrianskeho kraja. Každý z týchto krajov podal 6 žiadostí o NFP, najmenej ich bolo z Trnavského kraja.

Bližšie údaje sú uvedené v grafickom prehľade.

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky