Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 12.08.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov – Usmernenie č. 5/2011 operačný program Vzdelávanie

01.08.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 28.07.2011 Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov. Usmernenie je určené pre vysoké školy, univerzity a ústavy Slovenskej akadémie vied, ktoré sú prijímateľmi NFP v rámci OP Vzdelávanie.

Prijímateľ je na základe tohto usmernenia povinný zabezpečiť od 1. augusta 2011 elektronické vypĺňanie a predkladanie individuálnych pracovných výkazov osôb zapojených do implementácie projektu. Uvedené sa týka všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou personálnych matíc jednotlivých projektov, t. j. pracovníkov prijímateľa pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohôd mimo pracovného pomeru alebo iných pracovnoprávnych vzťahov. Usmernenie sa nevzťahuje na externé dodávky služieb. Prijímatelia majú povinnosť predkladať pracovné výkazy na externé dodávky služieb v súlade s prílohou č. 4a – Pracovný výkaz (vrátane pokynov k vyplneniu) Príručky pre prijímateľa NFP operačný program Vzdelávanie, verzia 5.0.

Prijímatelia sú v zmysle Prílohy č. 1 tohto usmernenia povinní po vyplnení pracovného výkazu a jeho elektronickom odoslaní do ASFEU zabezpečiť vytlačenie daného pracovného výkazu. Po podpise pracovného výkazu oprávnenými osobami sa tento stáva prílohou k relevantnej Žiadosti o platbu.

Nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia strácajú prijímatelia povinnosť predkladať pracovné výkazy v súlade s prílohou č. 4a – Pracovný výkaz (vrátane pokynov k vyplneniu) Príručky pre prijímateľa NFP operačný program Vzdelávanie, verzia 5.0.

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov je zverejnené aj v časti operačného programu Vzdelávanie, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky