Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Ukončenie výzvy na podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu

16.08.2010

Z dôvodu odstúpenia žiadateľa o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo schvaľovacieho procesu výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO, ASFEU aktualizovala dňa 24.8.2010 číselné a grafické údaje v nasledujúcom texte.

Dňa 2. augusta 2010 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ uzavrela výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO, ktorá bola už druhou v poradí vyhlásenou výzvou v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. ASFEU prijala 19 žiadostí o NFP s celkovou sumou žiadaného NFP viac ako 7,7 milióna eur.

Výzva z operačného programu Vzdelávanie s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu bola vyhlásená 31. mája 2010 s vyčlenenou výškou pomoci 12 miliónov eur a určená pre cieľ Konvergencia, t. j. celé územie Slovenska mimo Bratislavského kraja. Svoje projekty mohli žiadatelia zamerať na tvorbu a realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania v sektore turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu. Do skupiny oprávnených žiadateľov výzvy patrili fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňali definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Žiadatelia môžu získať finančné prostriedky vo výške od 300 tisíc do 500 tisíc eur na projekt, pričom majú povinnosť sa spolupodieľať na financovaní projektov vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Najviac žiadostí o NFP v počte 6 a s celkovou žiadanou výškou NFP takmer viac ako 2,6 milióna eur podali žiadatelia z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický kraj so 4 žiadosťami o NFP a žiadanou výškou NFP takmer 1,5 milióna eur. Ďalšie poradie a detailnejšie údaje o prijatých žiadostiach o NFP podľa krajov, žiadanej výšky NFP, celkových oprávnených výdavkov a typu žiadateľa poskytujú nasledujúce grafy.

http://www.asfeu.sk/download.php?FNAME=1268732051.upl&ANAME=graficky_prehlad.pdfGrafický prehľad

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky