Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Ukončenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a SAV

11.09.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila 24. augusta 2009 prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO. V rámci oboch výziev bolo prijatých 58 projektov.

Výzvy s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“ boli vyhlásené dňa 18. júna 2009 osobitne pre žiadateľov z územia Slovenska (mimo Bratislavského kraja) s finančnou alokáciou 35 miliónov EUR a osobitne pre žiadateľov z Bratislavského kraja s finančnou alokáciou 1 milión EUR.

O nenávratný finančný príspevok sa mohli uchádzať:

  • štátne vysoké školy
  • verejné vysoké školy
  • súkromné vysoké školy
  • Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV)

Žiadatelia majú možnosť získať finančné prostriedky vo výške od 250 000 EUR do
1 000 000 EUR na projekt, pričom oprávnené cieľové skupiny tvoria:

  • študenti štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl;
  • vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných vysokých školách;
  • manažment štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl;
  • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na vysokých školách (vrátane zamestnancov SAV a jej ústavov);
  • doktorandi;
  • postdoktorandi.

Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia zo Žilinského, Nitrianskeho a Trnavského. Nasledujú kraje Košický, Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Prešovský. Žiadatelia výzvy s kódom OPV-2009/1.2/01-SORO žiadajú nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 39 miliónov EUR, žiadatelia z Bratislavského kraja v rámci výzvy OPV-2009/4.2/01-SORO takmer 3,5 miliónov EUR. Do výzvy určenej na rozvoj regiónov patriacich do cieľa Konvergencia, t. j. všetkých regiónov SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, sa zapojili aj žiadatelia z Bratislavského kraja. Svoje projekty však museli zamerať na cieľové skupiny, ktorých trvalý pracovný pomer, resp. sídlo fakulty alebo ústavu patria do spomenutého cieľa Konvergencia.

Nasledujúce grafy uvádzajú prehľad prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“) podľa krajov, žiadanej výšky NFP, žiadaných celkových oprávnených výdavkov a podľa jednotlivých sektorov (SAV, štátne VŠ, verejné VŠ, verejné VŠ cirkevné, súkromné VŠ).

Grafický prehľad

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky