Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

SOŠ-ky spolupracujú so zamestnávateľmi

13.11.2014

Uplatnenie absolventov stredných odborných škôl na trhu práce sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. Dôležitosť nadobudnutej praxe už počas štúdia si uvedomujú viaceré školy, ktoré prostredníctvom projektov financovaných z operačného programu Vzdelávanie inovujú metódy a formy výučby.  Cielene vzdelávajú svojich pedagógov či modernizujú vyučovací proces v spolupráci so zamestnávateľmi vo svojom regióne. Moderné technické vybavenie, workshopy, novovytvorené predmety, či kontakt a spolupráca pedagógov s konkrétnymi podnikmi vytvárajú dobrú štartovaciu pozíciu pre žiakov na trhu práce po ukončení ich štúdia.

„Vďaka týmto aktivitám dochádza k postupnému prepájaniu požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti, schopnosti a vedomosti absolventov s ich prípravou počas štúdia. Študenti sa dostávajú k novým informáciám, technologickým novinkám a postupom, ktoré im iba teoretická príprava nevie poskytnúť. I podpora takýchto projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ prináša študentom a školám benefity,“ hovorí o význame projektov štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Úspešní absolventi – produkt moderného vzdelávania

Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici realizuje od januára 2013 projekt určený pedagogickým zamestnancom aj žiakom. Škola sa v ňom zameriava na inováciu metód a foriem výučby, pričom hlavným cieľom je na základe preškolenia pedagógov, obsahovej i technickej modernizácii vyučovania rôznych predmetov ponúknuť žiakom lepšie podmienky pre vzdelávanie a následne praktické uplatnenie na pracovnom trhu. V rámci projektu vytvorili učitelia v spolupráci s odborníkmi z praxe 709 pracovných listov z 24 predmetov všeobecnovzdelávacích, strojárskych aj elektrotechnických a tiež 129 prezentácií, ktoré sú doplnené interaktívnymi cvičeniami a videosekvenciami. Spolupráca s odborníkmi z praxe a zamestnávateľmi nielen pri tvorbe učebných materiálov, ale aj v oblasti praktickej výučby podporuje efektívnosť vzdelávania a prípravy žiakov vo vzťahu k požiadavkám trhu práce. Vďaka projektu škola vybavila 10 učební katedrami so zabudovaným notebookom a dataprojektorom, ku kvalite výučby však prispievajú i tester ETHERNET káblov UTP, STP, USB KYS 0411, krimpovacie kliešte EJ konektorov, digitálny osciloskop, multimeter či presný stolný merač. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce požiadavky a rozmach špičkových technológií absolvovali pedagógovia školenia s cieľom zvýšenia ich odbornosti a kvalifikácie. Získali tak poznatky potrebné k tvorbe prezentácií a prostredníctvom zaujímavých modelových situácií aj zručnosti v komunikácii so žiakmi. Pre učiteľov odborných predmetov a pre majstrov odbornej výchovy boli pripravované školenia zamerané na programovanie a obsluhu CNC stroja frézovaním a sústružením „Haidenhein“ a „Sinumerik“ a tiež školenie „Orcad“ zamerané na tvorbu technickej dokumentácie pre elektrotechnické odbory. Škola na projekt získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 201-tisíc eur a jeho realizáciu ukončí v decembri 2014.

Vzdelávanie pedagógov v Považskej Bystrici

 

Zo školy priamo na trh práce

Stredná odborná škola v Spišskej Novej Vsi sa vo svojom projekte, cielenom na žiakov i učiteľov, tiež zamerala na problematiku uplatniteľnosti svojich absolventov na trhu práce. Hneď v úvode realizácie projektu boli pedagogickí zamestnanci vyškolení v oblasti prezentačných zručností a Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý bol následne zapracovaný do školských vzdelávacích programov. Dôležité pre projekt boli zamestnávateľské workshopy - stretnutia so zamestnávateľmi s cieľom zisťovania ich aktuálnych potrieb v regióne, ich požiadaviek na absolventov a následnej inovácie vzdelávacích programov a učebných materiálov. Žiaci v rámci nich prezentovali svoje zručnosti počas kozmetickej a kaderníckej súťaže a súťaže v odbore manikér a pedikér. Záverečných skúšok z technických predmetov sa zúčastnili aj zástupcovia zamestnávateľov. V záujme získavania skúseností a príkladov dobrej praxe navštívilo 20 pedagógov partnerské školy v Španielsku (Stredná škola La Salle v Seu d´Urgell) a v Nórsku (Stredná odborná škola Charlottenlund vgs a Skjetlein vgs v Trondheime). Výsledkom aktivít bolo inovovanie učebných osnov a tvorba nových vzdelávacích materiálov. Vďaka projektu škola vybavila 3 učebne novými počítačmi, mininotebookmi, vizualizérmi a dataprojektormi. Novými učebnými pomôckami bolo podporené aj praktické vyučovanie stavebných, elektrotechnických, kaderníckych a kozmetických predmetov. Jedným z výstupov projektu je aj príručka pre absolventov školy, ktorá ich bude sprevádzať prvými krokmi na trhu práce. Škola projekt realizovala v rokoch 2012 až 2014 a získala naň nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 375-tisíc eur.

Zamestnávateľský workshop Beauty služby

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky