Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 27.02.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Projekty pre základné školy o premene tradičnej školy na modernú

19.06.2008

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre základné školy uzavreté

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila 9. júna 2008 prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre výzvy OPV-2008/1.1/02-SORO a OPV-2008/4.1/02-SORO. K tomuto dátumu bolo prijatých v rámci oboch výziev 211 projektov.

Cieľom opatrenia, ktoré je predmetom týchto výziev, je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania. Projekty sú zamerané na tvorbu a realizáciu rozvojových programov škôl a inováciu didaktických prostriedkov.
Výzvy boli vyhlásené dňa 18. marca 2008 osobitne pre žiadateľov z územia Slovenska (mimo Bratislavského kraja) s finančnou alokáciou 400 miliónov Sk a osobitne pre žiadateľov z Bratislavského kraja s finančnou alokáciou 30 miliónov Sk. Prostriedky pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.


O nenávratný finančný príspevok sa mohli uchádzať:

  • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov
  • cirkevné základné školy
  • súkromné základné školy
  • obec ako zriaďovateľ základných škôl
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych základných škôl a základných škôl

Žiadatelia môžu získať finančné prostriedky vo výške od 2 miliónov Sk do 5 miliónov Sk pre projekt. O schválení, resp. neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú žiadatelia informovaní do 100 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.

Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia z Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Žiadatelia z regiónov Slovenska okrem Bratislavského kraja, teda školy a ich zriaďovatelia, požadujú nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac ako 697 miliónov Sk, žiadatelia z Bratislavského kraja viac ako 74 miliónov Sk.

Nasledujúce grafy uvádzajú prehľad prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“) podľa krajov, žiadanej výšky NFP, žiadaných celkových oprávnených výdavkov a podľa jednotlivých sektorov (ZŠ súkromné, ZŠ zriadené KŠÚ, ZŠ cirkevné, obce ako zriaďovatelia ZŠ, ZŠ zriadené obcou).

download.php?FNAME=1213954377.upl&ANAME=Prehlad.docPrehľady

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky