Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 27.02.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Premena tradičnej školy na modernú. Projekty pre stredné školy o premene tradičnej školy na modernú

02.06.2008

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre stredné školy uzavreté

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len žiadosť o NFP“) pre výzvy OPV-2008/1.1/01-SORO a OPV-2008/4.1/01-SORO dňa 19. mája 2008.

K tomuto dátumu bolo prijatých v rámci oboch výziev 145 projektov.

Cieľom opatrenia, ktoré je predmetom týchto výziev, je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Projekty sú zamerané na tvorbu a realizáciu rozvojových programov škôl a inováciu didaktických prostriedkov. Výzvy boli vyhlásené dňa 11. marca 2008 osobitne pre žiadateľov z územia Slovenska (mimo Bratislavského kraja) s finančnou alokáciou 300 miliónov Sk a osobitne pre žiadateľov z Bratislavského kraja s finančnou alokáciou 35 miliónov Sk. Prostriedky pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

O nenávratný finančný príspevok sa mohli uchádzať:

· stredné školy zriadené samosprávnym krajom a krajským školským úradom

· stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy

· cirkevné stredné školy

· súkromné stredné školy

· samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl

· krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych stredných škôl a stredných škôl.

Žiadatelia môžu získať finančné prostriedky vo výške od 3 miliónov Sk do 10 miliónov Sk pre projekt. O schválení, resp. neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú žiadatelia informovaní do 100 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.

Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia z Bratislavského (26) , Prešovského (25) a Banskobystrického (20) kraja. Žiadatelia z regiónov Slovenska okrem Bratislavského kraja, teda školy a ich zriaďovatelia, požadujú nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac ako 652,6 miliónov Sk, žiadatelia z Bratislavského kraja viac ako 136,6 miliónov Sk.

Nasledujúce grafy uvádzajú prehľad prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa krajov, žiadanej výšky NFP, žiadaných celkových oprávnených výdavkov a podľa jednotlivých sektorov (verejné, cirkevné, súkromné školy a VÚC).

Prehľady

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky