Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informačné technológie vo vyučovaní

20.10.2014

Informačné technológie vo vyučovaní

Informačné technológie, cudzie jazyky, odborné zručnosti. Aj to sú požiadavky trhu práce na ktoré musia školy svojich žiakov pripraviť. Vďaka projektom financovaným v rámci operačného programu Vzdelávanie majú školy k dispozícii odborné učebne, laboratóriá, moderné didaktické prostriedky či inovované učebné materiály, ktoré prispievajú nielen k efektívnejšiemu, ale aj pre žiakov k zaujímavejšiemu vyučovaniu. Aktivity boli často zamerané na zavádzanie nových predmetov do učených osnov, zmeny metód a obsahu vyučovania, a, v neposlednom rade, aj na vzdelávanie pedagógov. Modernizácia vyučovacieho procesu s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti, jazykových znalostí i odborných zručností vytvára žiakom dobré predpoklady pre úspešné pokračovanie v štúdiu a pre uplatnenie sa na trhu práce. Príkladom inovácie vyučovacieho procesu sú aj dva projekty financované z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Projekt Zelinnova

S cieľom vzdelávania pedagógov a aplikácie nových metód výučby realizovala Základná škola Hany Zelinovej vo Vrútkach projekt Zelinnova v rokoch 2012 až 2014. Pedagógovia sa v ňom sústredili predovšetkým na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov a na rozvoj jazykových zručností so zameraním na anglický jazyk. Vďaka projektu je takmer každá trieda vybavená interaktívnymi tabuľami a projektormi, k dispozícii je aj mobilná mini-notebooková učebňa a digitálne jazykové laboratórium s videokonferenčnou miestnosťou, ktorá umožňuje komunikáciu aj s inými školami. Žiaci v rámci vlastivedno – jazykovej exkurzie navštívili aj partnerskú školu v anglickom meste

Exeter či iné zaujímavé miesta v Anglicku. Získali tak príležitosť spoznať krajinu a zlepšiť si komunikáciu v anglickom jazyku v prirodzenom prostredí. Počas trvania projektu absolvovali pedagógovia vzdelávanie, kde sa okrem iného venovali aj rozvíjaniu digitálnych zručností, práci na interaktívnych tabuliach, či rozvíjaniu komunikačných kompetencií v anglickom jazyku. Na základe získaných zručností vytvorili učebné materiály v rôznych počítačových programoch, interaktívne cvičenia a ďalšie učebné materiály, ktoré prispievajú k zatraktívneniu a zároveň aj k zefektívneniu vyučovacieho procesu. Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 380-tisíc eur.

Prírodovedné laboratóriá

Pedagógovia z Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine sa prostredníctvom svojho projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život rozhodli inovovať obsah, metódy a modernizovať vybavenie vyučovacieho procesu pre efektívny rozvoj kompetencií uplatniteľných pre život. Moderné vyučovanie po obsahovej aj technickej stránke je nielen zaujímavejšie pre žiakov, ale zohráva dôležitú úlohu aj v ich príprave na vysokoškolské štúdium, či uplatnenie sa na trhu práce. S týmto zámerom boli na škole vytvorené a inovované odborné učebne aj laboratóriá. V dvoch odborných učebniach je k dispozícii interaktívna pomôcka Planéta vedomostí, ktorú žiaci aj pedagógovia využívajú pri výučbe novovytvoreného predmetu Energia a tiež pri výučbe biológie. Zmodernizované boli aj učebne geografie a meteorológie vrátene vizualizačnej techniky, ktorá žiakom spestrí štúdium týchto predmetov. V rámci projektu na škole pribudlo nové laboratórium fyziky, biológie a tiež informatiky, tzv. Lego laboratórium, v ktorom je informatický odbor robotizácia podporený šiestimi robotizovanými pracoviskami. Dvojročný projekt práve prebieha a škola naň získala nenávratný finančný príspevok vo výške 187-tisíc eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky