Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia pre úspešných žiadateľov o NFP výzvy s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO

20.07.2012

V najbližších dňoch bude Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zasielať úspešným žiadateľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO Žiadosť o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci (ďalej len „Žiadosť“), pričom žiadatelia budú povinní doručiť relevantné dokumenty ASFEU do 07. 09. 2012.

Zoznam prijímateľov NFP tejto výzvy bude zverejnený v zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5 na webovom sídle ASFEU v časti Konania o žiadostiach o NFP v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky