Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO

05.02.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) pozastavuje (predlžuje) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) zameranú na modernizáciu vzdelávania s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory (výška pomoci) na dobu 17 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP, čím sa lehota na predkladanie žiadostí o NFP predĺži o dobu pozastavenia výzvy. Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t. j. do 04. marca 2013.

Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až i) zákona o pomoci a podpore.

 

Znenie pozastavenia výzvy sa nachádza tu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky