Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO a znenia odpovede v časti FAQ – často kladené otázky pre žiadateľov výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO

25.06.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 2 k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO Zoznam povinných príloh k ŽoNFP.

V prílohe k výzve bola odstránená poznámka pod čiarou č. 2 na strane 2:

„V prípade, že na potvrdení o vedení účtu je uvedená suma nižšia ako výška spolufinancovania, je potrebné priložiť výpis z účtu overený štatutárnym orgánom žiadateľa s dátumom neskorším, ako je uvedený na potvrdení. Výpis z účtu musí preukázať zabezpečenie celej výšky spolufinancovania.“

Zdôvodnenie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ:

Poznámka pod čiarou mala opodstatnenie pre štátne rozpočtové organizácie, ktoré nie sú oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy, z tohto dôvodu je odstránená.

Aktualizovaný dokument nájdete tu 

Oprava znenia odpovede 19 v časti Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné
FAQ – často kladené otázky pre žiadateľov výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO

Pôvodná otázka a odpoveď

19. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5 % na spolufinancovanie projektu?

V súlade so Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, bod č. 11 žiadateľ pri podaní žiadosti o NFP musí predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (napr. výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva), nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP. V prípade, že na potvrdení o vedení účtu je uvedená suma nižšia ako výška spolufinancovania, je potrebné priložiť výpis z účtu overený štatutárnym orgánom žiadateľa s dátumom neskorším, ako je uvedený na potvrdení. Výpis z účtu musí preukázať zabezpečenie celej výšky spolufinancovania.

Opravená odpoveď č. 19

V súlade so Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, bod č. 11 žiadateľ pri podaní žiadosti o NFP musí predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (napr. výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva), nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP.

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky