Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0

06.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, ktorá je platná od 01.04.2009 a účinnosť nadobúda od 01.04.2009. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 2.0 z 01.12.2008. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami tejto Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie .

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri povinnom informovaní a publicite.

V prílohách Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 sú uvedené dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi pomoci v priebehu realizácie projektu: Vyhlásenie o začatí/ukončení realizácie aktivít projektu; Monitorovacia správa projektu; Žiadosť o platbu; Personálna matica, ako aj ďalšie, napr. Žiadosť o zmenu zmluvy a Pracovný výkaz.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky