Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Ďalšie kolo výziev k premene tradičnej školy na modernú je ukončené

19.02.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila 19. januára 2009 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Vzdelávanie. Výzvy na opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj boli zamerané na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v súlade s reformou systému vzdelávania. Určené boli základným i stredným školám.

O NFP sa mohli uchádzať školy zriadené samosprávnym krajom, resp. obcou a krajským školským úradom alebo inými ústrednými orgánmi štátnej správy, cirkevné a súkromné školy, samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl, resp. obec ako zriaďovateľ základných škôl a krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych škôl.

Pre uvedené výzvy je vyčlenených 24 563 499,97 Eur (740 miliónov Sk). Základná škola môže získať NFP vo výške od 66 387,84 Eur do 165 969,59 Eur (2 až 5 miliónov Sk) a stredná škola od 99 581,76 Eur do 331 939,19 Eur (3 až 10 miliónov Sk) na vytvorenie školského vzdelávacieho programu a inováciu didaktických prostriedkov. Finančné prostriedky pre všetky vyhlásené výzvy pochádzajú z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Počet žiadostí o NFP, ktoré agentúra prijala, je oveľa vyšší ako pri predchádzajúcich výzvach. „Z počtu prijatých žiadostí o NFP máme veľkú radosť“, konštatuje Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a dodáva: „V záujme zvýšenia kvality projektov a ich úspešnosti sme žiadateľom poskytovali osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladaných žiadostí o NFP a ich príloh pred termínom uzávierky prijímania žiadostí o NFP. Záujemcovia sa na januárový termín osobnej konzultácie mohli prihlásiť len prostredníctvom rezervačného systému zverejneného na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Počas prvých dvoch januárových týždňov túto možnosť využilo 265 žiadateľov o NFP.“ Konzultácie prebiehali v ôsmich regionálnych informačných kanceláriách agentúry na celom území Slovenska.

Celkový počet prijatých žiadostí o NFP v rámci výziev OPV-2008/1.1/03-SORO (Slovenská republika mimo Bratislavského kraja) a OPV-2008/4.1/03-SORO (Bratislavský kraj), ktoré boli určené pre základné školy, bol 382. Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia z Prešovského (75), Žilinského (67) a Banskobystrického (58) kraja. Pre žiadateľov z Bratislavského kraja bola stanovená finančná alokácia 663 878,38 Eur (20 miliónov Sk), pre ďalších sedem krajov Slovenska takmer 13 277567,55 Eur (400 miliónov Sk). Žiadatelia zo všetkých regiónov Slovenska okrem Bratislavského kraja požadovali NFP vo výške viac ako 38,5 milióna Eur (1,15 miliardy Sk), žiadatelia z Bratislavského kraja viac ako 2,7 milióna Eur (81,3 milióna Sk ). Najviac žiadostí o NFP podali základné školy zriadené obcou (276) a obce ako ich zriaďovatelia (64).

Výzvy pre stredné školy OPV-2008/1.1/04-SORO (Slovenská republika mimo Bratislavského kraja) a OPV-2008/4.1/04-SORO (Bratislavský kraj) zaznamenali rovnako veľký záujem. Počet žiadateľov z Bratislavského kraja bol 28, z ostatných krajov Slovenska bolo 184 žiadateľov. Najväčší počet žiadateľov bol z Košického (42), Prešovského (34) a Banskobystrického (32) kraja. Finančná alokácia pre výzvu v rámci Bratislavského kraja predstavovala sumu 663 878,38 Eur (20 miliónov Sk), pre žiadateľov z ostatných krajov Slovenska 9 958 175,66 Eur (300 miliónov Sk). Takmer 5 miliónov Eur (približne 150 miliónov Sk) predstavuje sumu, ktorú žiadali žiadatelia v Bratislavskom kraji, viac ako 27,5 milióna Eur (približne 828 miliónov Sk) je výška požadovaného NFP žiadateľov z ostatných krajov Slovenska. Záujem získať finančné prostriedky prostredníctvom výzvy pre stredné školy mali predovšetkým školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC (157) a súkromné stredné školy (25).

Grafický prehľad

typo3/?aktualita=94

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky