Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 15.08.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Ďalšia výzva zameraná na premenu tradičnej školy na modernú pre stredné odborné školy je ukončená

18.02.2010

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila dňa 20. januára 2010 prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre výzvu s názvom Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl. Termín uzávierky bol oproti pôvodnému dátumu predĺžený o 2 dni z dôvodu technickej odstávky systému ITMS. Agentúra prijala 154 žiadostí o NFP s celkovou sumou žiadaného NFP takmer 50 miliónov eur.

Výzva s kódom OPV-2009/1.1/05-SORO bola vyhlásená 15. októbra 2009, v rámci operačného programu Vzdelávanie, s vyčlenenou výškou pomoci 20 miliónov eur a určená pre cieľ Konvergencia, t. j. celé územie Slovenska mimo Bratislavského kraja. Svoje projekty mohli žiadatelia zamerať na tvorbu a implementáciu, ako aj zvyšovanie efektívnosti a účinnosti už schváleného školského vzdelávacieho programu strednej odbornej školy a s nimi spojenú inováciu didaktických prostriedkov. Do skupiny oprávnených žiadateľov výzvy patrili stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov, stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy, cirkevné a súkromné odborné školy, ako aj samotné samosprávne kraje a krajské školské úrady, ktoré sú zriaďovateľmi týchto škôl. Žiadatelia môžu získať finančné prostriedky vo výške od 200 tisíc do 500 tisíc eur na projekt.

Najviac žiadostí o NFP, v počte 35 a s celkovou žiadanou výškou NFP viac ako 11,5 milióna eur podali žiadatelia z Košického kraja. Nasleduje Prešovský kraj s 29 žiadosťami o NFP so žiadanou výškou NFP 10,9 milióna eur. Na treťom mieste sa umiestnil Nitriansky kraj s 22 žiadosťami o NFP so žiadanou výškou NFP 7 milióna eur. Ďalšie poradie a detailnejšie údaje o prijatých žiadostiach o NFP podľa krajov, žiadanej výšky NFP, celkových oprávnených výdavkov a jednotlivých sektorov poskytujú nasledujúce grafy.

Grafický prehľad

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky