Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Budúci veterinári sa učia moderne aj vďaka eurofondom

29.05.2014

Dvojnásobný úspech v príprave projektov, ktoré sú realizované v operačnom programe Vzdelávanie, si môže pripísať na konto Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach. Na projekt Moderní mladí veterinári, s ktorým začala v roku 2012, nadväzuje aktuálny – Mladý veterinár v praxi. Na oba získala nenávratné finančné príspevky prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Moderní mladí veterinári 

Realizáciou tohto projektu sa zvýšili kľúčové kompetencie žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné zaradenie sa do pracovného procesu. Ide predovšetkým o komunikáciu v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, kultúrne povedomie, rozvoj kompetencií v oblasti informačno-komunikačných technológií. Nemenej dôležité je žiakov naučiť ako sa majú učiť, byť iniciatívni a podnikaví. Škola kládla, samozrejme, dôraz na prepojenie získavaných teoretických vedomostí z veterinárnej oblasti do praxe. Inováciou metód a obsahu vzdelávania, ktoré spočívajú v tvorbe nových edukačných materiálov, implementácii interaktívnych prvkov do vyučovacieho procesu sa zatraktívnil tradičný vyučovací proces. Vytvoril sa vhodný priestor pre nácvik veterinárnych zručností, žiaci získali mnohé podnety k samostatnosti a k vyhľadávaniu medzipredmetových súvislostí, čo je dôležitý predpoklad pre úspešné uplatnenie sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Inovácia vyučovacieho procesu v cudzích jazykoch - anglickom i nemeckom - zvýšila efektívnosť výmenných pobytov žiakov s partnerskými školami v zahraničí. Z eurofondov sa zriadili jazykové laboratórium, odborná učebňa kozmetického salónu pre psov a mačky a multifunkčná učebňa. Nezanedbateľným prínosom sú aj školenia zamerané na oblasť IKT a odborných predmetov, ktoré absolvovali pedagogickí zamestnanci. Škola na projekt získala nenávratný finančný príspevok vo výške približne 222 380 eur.

 

 Z učebnej praxe žiakov SOŠ veterinarnej

 

Mladý veterinár v praxi

Druhý projekt bude škola realizovať v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia. Aj tu pôjde o inováciu vzdelávania v prírodovedných, odborných a praktických veterinárnych predmetoch, ako aj vzdelávania pedagogických zamestnancov. Cieľom spolupráce s expertmi je zabezpečiť aktuálnosť a kvalitu obsahu pri tvorbe študijných materiálov. Nové metódy, technológie a s nimi súvisiace pomôcky, ktoré sa dnes používajú vo výskumnej oblasti a veterinárnom lekárstve, v oblasti chovu, starostlivosti i ošetrovania zvierat, sú výsledkami nového vývoja. V rámci aktivít projektu budú zahrnuté do edukačného procesu tak, aby žiaci mohli nadobudnuté odborné vedomosti a praktické zručnosti aplikovať do praxe počas štúdia, ako aj po jeho ukončení. Na tento projekt získala škola nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 286 890 eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky