Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Ako na projekty  Náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  
 

Náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

· Obsah výzvy

Vo výzve budú definované formálne náležitosti, ktorými sú: názov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, ktorý výzvu vyhlasuje, názov a kód výzvy, názov operačného programu, číslo a názov prioritnej osi a opatrenia, ku ktorým sa výzva viaže , dátum vyhlásenia a dátum uzavretia výzvy a ďalšie formálne náležitosti. Zároveň vo výzve budú uvedené podmienky poskytnutia pomoci , medzi ktoré patria: oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť partnera (ak relevantné), oprávnenosť aktivít, výdavkov a miesta realizácie projektu, oprávnenosť cieľovej skupiny, dĺžka realizácie projektu, spôsob financovania, výška NFP a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

· Prílohy k výzve

Prílohami výzvy sú najmä:

 1. Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ESF
 3. Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Výzva môže obsahovať tieto ďalšie prílohy, resp. podporné dokumenty a informácie:

 • Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
 • Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov
 • Hodnotiace a výberové kritériá
 • Zoznam ukazovateľov projektu
 • Operačný program Vzdelávanie
 • Programový manuál k operačnému programu Vzdelávanie
 • Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP
 • Často kladené otázky
 • Manuál pre informovanie a publicitu
 • Dizajn manuál loga operačného programu Vzdelávanie
 • Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
 • Číselník oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013

Formulár Žiadosti o NFP je zostavený prehľadnou tabuľkovou formou, ktorý je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom verejnej časti Informačno-technologického monitorovacieho systému (ďalej aj „portál ITMS“). Žiadosť o NFP obsahuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely posudzovania žiadosti o NFP v rámci schvaľovacieho procesu a pre prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré sú dôležité pre potreby výkazníctva a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom ITMS. Žiadateľ vyplní náležitosti týkajúce sa jeho identifikácie, finančného zabezpečenia a realizácie projektu.

Súčasťou formulára Žiadosti o NFP sú zvyčajne nasledovné prílohy:

1. Podrobný opis projektu

2. Rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“

3. Elektronická verzia podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ na elektronickom nosiči v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve

4. Úradne overená dokumentácia o organizácii – zriaďovacia listina (vrátane dodatkov), štatút, stanovy (v závislosti od právnej formy žiadateľa)

5. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte

6. Čestné vyhlásenie o tom, že:

 • organizácia nie je daňovým dlžníkom;
 • organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
 • organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (za každú zdravotnú poisťovňu);
 • organizácia nie je v likvidácii;
 • voči organizácii nie je vedený výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
 • voči organizácii nebolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
 • na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
 • voči organizácii nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
 • organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu alebo na základe rozhodnutia ASFEU iba určitej časti, resp. určitej fázy implementácie projektu;
 • že bol schválený program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie podľa ods. 8 § 7 a ods. 8 § 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja v prípade subjektov územnej samosprávy.

7. Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia tohto zákazu

8. Originál alebo overená kópia dokladu Výpisu z registra organizácií, dokladu, ktorý potvrdzuje právnu subjektivitu žiadateľa, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP (výpis z registra organizácií, ktorý vystavuje príslušný Štatistický úrad na základe Žiadosti o výpis z registra organizácií), nie je relevantné pre subjekty územnej samosprávy

 

9. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

10. Originál alebo overená kópia Výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP

11. Účtovná závierka

 • za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorá je overená audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)
 • za posledné ukončené účtovné obdobie potvrdená príslušným Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)
 • v zmysle zákona o účtovníctve (napr. v prípade opatrení/schém štátnej pomoci/pomoci de minimis, zameraných na podporu začínajúcich podnikateľských subjektov); táto povinnosť neplatí pre subjekty, ktoré z dôvodu dátumu ich vzniku (ak je totožný s rokom vyhlásenia výzvy) účtovnú závierku za sledované účtovné obdobie nezostavujú
 • za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorá je overená audítorom (v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov) a záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom, ak je žiadateľom subjektom územnej samosprávy

12. Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu) všetkých odborných pracovníkov a všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu

13. záväzné stanovisko Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity o schválení podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP), v prípade projektov, ktoré sú súčasťou LSKxP

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP môže byť prispôsobený pre potreby aktuálnej výzvy. Žiadateľ je povinný predložiť k žiadosti o NFP všetky povinné prílohy požadované podľa predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Niektoré prílohy sú predpísané vo forme formulárov a sú zverejnené v príslušnej výzve. Prílohy, ktoré sú súčasťou formulára Žiadosti o NFP, sa neregistrujú cez portál ITMS.

Všetky náležitosti súvisiace s pripravovaným projektom odporúčame potenciálnemu žiadateľovi pripraviť si dopredu a pozorne sledovať všetky aktuality na www.asfeu.sk a www.minedu.sk.

Upozorňujeme žiadateľa, že spolu so žiadosťou o NFP je potrebné predložiť čestné vyhlásenia, ktoré nahrádzajú dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci (týkajúcich sa napríklad záväzkov voči sociálnej a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu). Vzory čestných vyhlásení budú zverejnené spolu s výzvou. V prípade žiadosti o NFP odporúčanej na schválenie bude žiadateľ písomne vyzvaný ASFEU k predloženiu aktuálnych potvrdení príslušných úradov potvrdzujúcich informácie uvedené v čestných vyhláseniach, ktoré predložil spolu so žiadosťou o NFP.

· Kontakty pre bližšie informácie k zverejneným výzvam

Bližšie informácie týkajúce sa zverejnených výziev budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytované osobne, telefonicky, písomne alebo elektronicky prostredníctvom ASFEU. Odporúča sa, aby akékoľvek písomné otázky týkajúce sa vyhlásených výziev zaslané e-mailom, mali v predmete správy uvedený kód výzvy.

Kontaktné údaje ASFEU

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Odbor informovania a publicity

Hanulova 5/B841 01 Bratislava

Tel.: +421 (2) 69 299 356,  69 299 359

E-mail: opv@asfeu.sk

Webové sídlo: www.asfeu.sk

Bezplatné osobné a telefonické konzultácie  poskytuju manažéri publicity OPV každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky