Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Ako na projekty  Kedy bude možné predkladať projekty?  
 

Kedy bude možné predkladať projekty?

Projekty bude možné predkladať až na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“). Každá výzva bude spolu s prílohami súbežne zverejnená na webových sídlach Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) www.asfeu.sk, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk a na informačnom portáli Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk.

Výzvy sa delia na:

  • časovo ohraničené, pri ktorých je stanovený jeden presne určený dátum uzavretia výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“);
  • priebežné výzvy, pri ktorých je možné predkladať žiadosti o NFP počas dlhšieho časového obdobia a dátum uzavretia výzvy je podmienený obdobím, na ktoré je vyhlásená alebo vyčerpaním finančných prostriedkov operačného programu alokovaných na danú výzvu.

V prípade časovo ohraničených výziev bude výzva v rámci operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“), vyhlásená na obdobie minimálne 60 kalendárnych dní. Presná dĺžka zverejnenia výzvy bude uvedená v príslušnej výzve.

·  Indikatívny harmonogram výziev

Žiadateľ o NFP má možnosť sledovať harmonogram výziev na nadchádzajúci rok, ktorý je zverejnený na www.asfeu.sk, www.minedu.sk a www.nsrr.sk. Termín zverejnenia  harmonogramu výziev na nasledujúci kalendárny rok je najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Indikatívny harmonogram výziev sa môže aktualizovať a meniť v závislosti od výšky alokovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných osí, výšky nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcej výzvy a dĺžky zverejnenia výzvy. Aktualizáciu harmonogramu výziev nájde žiadateľ na www.asfeu.sk v časti Operačný program Vzdelávanie/Aktuálne výzvy.

Indikatívny harmonogram výziev obsahuje tieto základné údaje:

  • názvy prioritných osí, resp. opatrení, na ktoré sa plánujú výzvy vyhlásiť,
  • predpokladané termíny vyhlásenia jednotlivých výziev,
  • predpokladané termíny uzávierky výziev,
  • finančnú čiastku vyčíslenú na príslušnú výzvu.
 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky