Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  OP Výskum a vývoj  

Operačný program Výskum a vývoj

Operačný program Výskum a vývoj bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 11. 2007.


Operačný program Výskum a vývoj predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov.

Globálnym cieľom operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Operačný program Výskum a vývoj nadväzuje na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré si kladú za cieľ zlepšiť poznatky a inovácie pre rast Spoločenstva, predovšetkým zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a technického rozvoja a uľahčiť inovácie prepojením vedeckej sféry s aplikáciou výskumno-vývojových výsledkov do praxe. Operačný program Výskum a vývoj je vypracovaný v súlade so stratégiou a prioritnými osami Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej len „NSRR“) a špecifikuje detailnejšie stratégiu prostredníctvom cieľov a priorít výskumu a vývoja v Slovenskej republike v programovom období rokov 2007-2013.

Základným strategickým zámerom operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovanie výskumno-vývojového potenciálu Slovenska do tej miery, aby sa stal do konca programového obdobia hybnou silou rozvoja jednotlivých regiónov na úrovni samosprávnych krajov.

Aktivity operačného programu Výskum a vývoj sa budú realizovať v rámci piatich prioritných osí:

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja je podporovaná v rámci cieľa Konvergencia financovaného prostredníctvom ERDF. Oprávnené územia na prijímanie pomoci sú regióny NUTS II, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ (Všeobecné nariadenie Rady č. 1083/2006, čl. 5, ods. 1.). V Slovenskej republike sa týka tento cieľ celého územia republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Špecifickým cieľom prioritnej osi 1 je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať prostredníctvom nasledovného opatrenia:

Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja je podporovaná v rámci cieľa Konvergencia financovaného prostredníctvom ERDF. Oprávnené územia na prijímanie pomoci sú regióny Slovenska NUTS II s výnimkou Bratislavského kraja. V prvom opatrení budú investície zamerané prevažne na integrované výskumné projekty (najmä aplikovaného výskumu), na projekty podporujúce siete excelentných výskumných pracovísk, projekty medzinárodnej spolupráce a mobility pracovníkov. V rámci druhého opatrenia budú okrem integrovaných výskumných projektov realizované aj projekty podporujúce inovačnú kultúru v akademickej sfére prostredníctvom virtuálnych inkubátorov, projekty vedecko-technologických parkov, technologických centier, kompetenčných a regionálnych centier a projekty využívania inštitútov duševného vlastníctva. Špecifickým cieľom prioritnej osi 2 je zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest. Napĺňanie cieľa bude realizované prostredníctvom nasledovných opatrení:

Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji je zameraná na Bratislavský kraj, ktorý v súlade so všeobecným nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 nie je oprávnený na prijímanie pomoci prostredníctvom cieľa Konvergencia, pretože nenapĺňa kritériá pre uplatnenie pomoci v rámci konvergenčnej priority, je (v nadväznosti na vyššie uvedené) zaradený pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Bratislavský kraj predstavuje špecifický problém, nakoľko je v ňom sústredených takmer 50% výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky a prejavujú sa tu rovnaké štrukturálne problémy v oblasti výskumu, vývoja a inováciách, ako v ostatných regiónoch Slovenska. Podmienkou financovania je, aby každý podporený projekt v rámci Bratislavského kraja jednoznačne deklaroval dopad výsledkov na celé územie Slovenska, resp. na niektorý z mimobratislavských regiónov. Špecifickým cieľom prioritnej osi 3 je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia:

Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji je podporovaná v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji je integrálnou súčasťou celoslovenského systému, pričom efekty a prínosy výskumnej činnosti majú dopad na celé územie SR. Táto prioritná os je zameraná na riešenie problémov Bratislavského kraja, ktoré sú podobné ako v ostatných regiónoch SR. Týkajú sa nízkej kvality výskumu s nedostatočným prepojením na súkromný sektor a nízky počet a kvalitu inovácií v podnikovej sfére. Financované budú projekty podporujúce siete excelentných výskumných pracovísk, projekty medzinárodnej spolupráce a mobilít výskumníkov, projekty zamerané na vytváranie a podporu prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe. Špecifickým cieľom osi 4 je zefektívniť systém podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest v Bratislavskom kraji. Napĺňanie cieľa bude realizované prostredníctvom nasledovných opatrení:

Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl

Cieľom prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. Prioritná os reflektuje na zlý technický stav hmotnej infraštruktúry vysokých škôl, zlý technický stav objektov a ich vnútorného vybavenia so zámerom na zvýšenie štandardu technologického zabezpečenia vyučovania. Účelom opatrenia je podpora komplexného rozvoja vysokých škôl založená na zmodernizovanej infraštruktúre vzdelávania. Táto prioritná os pokrýva územie v rámci cieľa Konvergencia, t.j. celé územie SR okrem Bratislavského kraja. Z hľadiska NUTS 3 ide o Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Napĺňanie cieľa sa realizuje v rámci jedného opatrenia:

Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Horizontálne priority

Horizontálne priority sú svojím charakterom a vplyvom prierezovou témou všetkých priorít operačných programov Národného strategického referenčného rámca, bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie.1. Marginalizované rómske komunity2. Rovnosť príležitostí3. Trvalo udržateľný rozvoj4. Informačná spoločnosť


Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) pre operačný program Výskum a vývoj na roky 2007-2013 predstavuje sumu 1,209 mld.EUR . Finančná čiastka alokovaná pre cieľ Konvergencia predstavuje 883 000 000 EUR a pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť predstavuje 326 415 373 EUR.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky