Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Horizontálne priority  Trvalo udržateľný rozvoj  
 

Trvalo udržateľný rozvoj

Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých operačných programov.

Cieľ horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (HP TUR): zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických a čiastkových cieľov predovšetkým v týchto 4 tematických oblastiach:

  • zvýšenie ekonomickej prosperity: posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energií,
  • zvýšenie kvality životného prostredia: racionálne využívanie prírodných zdrojov, zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia, ochrana prírody a biologickej diverzity,
  • sociálna solidarita a inklúzia: zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva,
  • vyrovnaný regionálny rozvoj: posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry.

Koordinácia:

Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR. Koordinátorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. Koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku (Ministerstvo hospodárstva SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EÚ a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov.

Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie HP TUR pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie  implementácie (http://www.sepavs.gov.sk/dokumenty-hpisatur/).

http://www.sepavs.gov.sk/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky