Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Horizontálne priority  Marginalizované rómske komunity  
 

Marginalizované rómske komunity

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity (HP MRK) je jednou zo štyroch horizontálnych priorít, ktoré definuje Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (NSRR). Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Cieľ HP MRK: zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšenie ich životných podmienok. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

Realizácia cieľa HP MRK sa uplatňuje prostredníctvom komplexného prístupu (integráciou aktivít, resp. projektov z viacerých operačných programov). Realizácia projektov v rámci komplexného prístupu nevylučuje realizáciu individuálnych dopytovo-orientovaných projektov, ktoré komplexný prístup dopĺňajú.

Koordinácia:

Za proces koordinácie implementácie HP MRK zodpovedá Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, odbor koordinácie HP MRK.

Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie HP MRK pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 – 2013, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie  implementácie (http://www.romovia.vlada.gov.sk/16714/strategicke-dokumenty.php).

www.romovia.vlada.gov.sk       

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky