Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Horizontálne priority  Informačná spoločnosť  
 

Informačná spoločnosť

Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých operačných programov.

Cieľ horizontálnej priority Informačná spoločnosť (HP IS): podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT). Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických a čiastkových cieľov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:

  • informačná gramotnosť: výchova flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti, permanentná inovácia znalostí IKT učiteľov a žiakov, poskytovanie vzdelania umožňujúceho obyvateľom využívať výhody, ktoré informatizácia prináša, zvyšovanie úrovne slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečenie permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním,
  • efektívna elektronizácia verejnej správy: zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zavádzanie elektronizácie procesov verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy, zvýšenie kompetentnosti verejnej správy,
  • široká dostupnosť internetu: modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT, podpora rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, podpora prístupu verejne prístupných miest k internetu, podpora školských multimediálnych učební.

Koordinácia:

Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR. Koordinátorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. Na koncepčnej úrovni za horizontálne riadenie a implementáciu všetkých projektov informatizácie spoločnosti zodpovedá Ministerstvo financií SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku informatizácie.

Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie HP IS pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie  implementácie (http://www.sepavs.gov.sk/dokumenty-hpisatur/).

 

http://www.sepavs.gov.sk/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky