Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2008/4.1/01-SORO  Verejné obstarávanie  
 

Verejné obstarávanie

 1. Je potrebné pred začatím realizácie aktivít vykonať verejné obstarávanie? Môžu sa realizovať interné aktivity? 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nestanovuje Prijímateľovi povinnosť vykonať verejné obstarávanie pred začatím realizácie aktivít projektu. Treba však upozorniť, že aktivity, ktoré nie sú v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu a výdavky s nimi súvisiace, budú posudzované ako neoprávnené.

 2. Je v rámci verejného obstarávania za účelom prenájmu prístroja možné osloviť aj firmu z iného štátu EÚ?  

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí okrem iných smerníc a nariadení ES rešpektovať aj Smernicu európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004, ktorú zohľadňuje v čl. I, paragraf 9, bod (2) Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa, z ktorého vyplýva: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“ Z uvedeného vyplýva, že pri ľubovoľnom predmete obstarávania (vrátané zákaziek s nízkou hodnotou), nesmie byt uchádzač alebo záujemca z členského štátu žiadnym spôsobom diskriminovaný, a preto vo Vašom prípade môžete osloviť aj potenciálneho dodávateľa z iného štátu EÚ.

 3. Je potrebné zasielať dokumentáciu Poskytovateľovi aj v prípade zákazky s nízkou hodnotou vo výške rovnej alebo menšej ako 5 000,00 EUR?  

V zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 , časti 7.3 „Verejné obstarávanie“, ak Prijímateľ obstaráva tovary, služby alebo práce vo výške rovnej alebo menšej ako 5 000,00 EUR, je oprávnený zadať zákazku priamo. Nakoľko ide o použitie verejných prostriedkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Prijímateľ je povinný Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť finančných prostriedkov.

Prijímateľ predloží Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci tohto postupu relevantnú dokumentáciu, napríklad špecifikáciu predmetu zákazky (obsahuje názov predmetu obstarávania, popis obstarávania služby, tovarov alebo prác, výška predpokladanej ceny zákazky, kritéria hodnotenia) a záznam z prieskumu trhu spolu s jeho zdôvodneným vyhodnotením (v zmysle prílohy 12b Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 ).

Prijímateľ predloží požadovanú dokumentáciu najneskôr pri podaní Žiadosti o platbu, v ktorej si Prijímateľ nárokuje na preplatenie výdavkov vzniknutých na základe už vykonaného verejného obstarávania (zmluva s víťazným uchádzačom je už uzavretá, resp. objednávka je už vystavená). V prípade kópie musí byť dokumentácia overená štatutárnym orgánom resp. jeho zástupcom.

 4. Pri vyhodnocovaní verejného obstarávania je potrebné zriadiť komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk. Existuje agentúrou predpísaná forma menovacieho dekrétu člena komisie alebo si môžeme formu menovacieho dekrétu zvoliť sami?  

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 nerieši formu menovacieho dekrétu člena komisie a presne ju nevymedzuje ani zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. Prijímateľ si teda môže zvoliť vlastnú formu menovacieho dekrétu, mal by však vždy dbať na to, aby menovací dekrét obsahoval identifikačné údaje o menovanej osobe, jasne vymedzil verejného obstarávateľa a verejne obstarávanie, pre ktoré je dekrét platný, pripadne stručný opis úloh vyplývajúci z menovania za člena komisie.

 5. V prípade, že prijímateľ si pre projekt zabezpečuje nákup literatúry je potrebné vykonávať verejné obstarávanie? 

Ak prijímateľ uvedenú literatúru zaeviduje do knižničného fondu, nie je potrebné vykonávať verejné obstarávanie (pokiaľ nejde o nadlimitnú zákazku), V prípade že nebude literatúra zaevidovaná v knižničnom fonde verejného obstarávateľa, resp. osoby podľa § 7 je potrebné sa riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. (Poznámka: § 1 ods.3 zákona č. 25/2006 Z.z. (ZVO), Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je b) nadobúdanie knižničných fondov...,)

 6. Ako postupovať pri obstaraní spotrebného materiálu (napr. kancelárske potreby, čistiace prostriedky)? 

Prijímateľ, ktorý obstaráva tovar/služby/práce z verejných zdrojov (nielen štrukturálnych fondov) a zákazky s opakovanými plneniami neprevyšujú sumu 5 000 EUR, nie je povinný vypracúvať plán verejného obstarávania a smernicu pre účely obstarávania. Je potrebné postupovať hospodárne, efektívne. Ak ide o hodnotu zákazky do 5000 € postupujete podľa odpovede č.3.

 7. Akým spôsobom bude prebiehať hodnotenie zákazok s nízkou hodnotou? 

Presný postup je uvedený v Príručke pre prijímateľa NFP, verzia 2.0.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky