Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2008/4.1/01-SORO  Rozpočet  
 

Rozpočet

1. Je potrebné dodržať špecifikáciu uvedenú v komentári rozpočtu alebo je možné v tejto sume zabezpečiť aj iné druhy tovaru a počty zariadení?

Komentár rozpočtu je záväzný, preto nemožno danú špecifikáciu meniť, nakoľko by došlo k zmene zmluvných podmienok. O zmenu komentára rozpočtu môže Prijímateľ požiadať písomne v zmysle článku 8 Zmena zmluvy, ods. 3 písm. c, Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0, časť 6 „Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP“.

Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku žiadosťou o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 3 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Súčasťou Žiadosti o zmenu Zmluvy sú upravené prílohy zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých sa žiadaná zmena týka (napr. príloha č. 3a – Predmet podpory, príloha č. 3b – Prehľad aktivít projektu a príloha č. 3c – Rozpočet projektu pre prioritné osi č. 1-4 ktoré použije prijímateľ podľa relevantnosti.).

Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov. Zmenou komentára k rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu, publicitu a informovanosť, ani celkovej výšky projektu. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ nie je povinná navrhovanej žiadosti od prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky