Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  OPVaV-2008/2.1/01-SORO, OPVaV-2008/4.1/01-SORO  Pracovno-právne vzťahy  
 

Pracovno-právne vzťahy

1. Ako postupovať pri zmene štatutárneho orgánu prijímateľa?

Pri zmene štatutárneho orgánu je potrebné spolu so Žiadosťou o zmenu zmluvy doložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov nového štatutárneho orgánu nie staršiu ako 3 mesiace a originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu v osobe štatutára organizácie (menovací dekrét, odvolací dekrét, výpis z registra organizácii podľa §21 ods. 2 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike). Pokiaľ bola táto osoba oprávnená konať v mene Prijímateľa a bola uvedená v prílohách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisové vzory“ a „Plnomocenstvo“, Prijímateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť a doručiť Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ aj nové podpisové vzory a plnomocenstvo.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky