Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2015/3.1/01-SORO  
 

OPVaV-2015/3.1/01-SORO

Názov výzvy: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy: OPVaV-2015/3.1/01-SORO
Operačný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 3
 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie 3.1
 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.03.2015

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 17.06.2015

Dátum ukončenia výzvy: 17.06.2015

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 25 000 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia:

·         verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO)

·         súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie), ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),

·         mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2014, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedený v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle: podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi.

 

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:   
1 000 000  EUR 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
10 000 000 EUR                                                                                                                         

 

Upozornenie: Príloha č. 21 k výzve „Často kladené otázky - FAQ“ bude doplnená a priebežne dopĺňaná.

 

Dokumenty na stiahnutie

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPVaV-2015/3.1/01-SORO

Kompletná výzva s prílohami na stiahnutie

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky