Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2013/4.1/04-SORO  
 

OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, (schéma štátnej pomoci)

Kód výzvy: OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os 4 Podpora  výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 28. 8. 2013

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31.12.2013

Dátum ukončenia výzvy: 31.12.2013

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu : 20 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja:

  • Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 výzvy).

  • Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 000 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

5 000 000 EUR

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky