Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2011/2.2/07-SORO  
 

OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Výzva 2.2/07 Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 28. 4. 2011

Dátum uzávierky výzvy: 1. 8. 2011

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu : 40 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 písm. a) pre právnické osoby a písm. b) pre fyzické osoby, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov definované v tejto výzve v časti 3. Oprávnené aktivity, a ktoré boli založené najneskôr k 1. 1. 2010:

  • Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 výzvy).

  • Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jedného žiadateľa:

1 000 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jedného žiadateľa:

2 000 000 EUR

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky