Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2010/4.2/06-SORO  
 

OPVaV-2010/4.2/06-SORO

Výzva 4.2/06 Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov)

Kód výzvy: OPVaV-2010/4.2/06-SORO

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 2.6.2010

Dátum uzávierky výzvy: 4.10.2010
Predĺžený termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 11. 10. 2010

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 20 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, konkrétne pre:

  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

4 000 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

7 000 000 EUR

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky