Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/4.2/04-SORO  
 

OPVAV-2009/4.2/04-SORO

Výzva 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

Kód výzvy OPVaV-2009/4.2/04-SORO
Operačný program Výskum a vývoj

Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy):  30.10.2009

Dátum uzávierky výzvy:  08.02.2010

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu 4.2: 15 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2009, ktoré majú najneskôr k 1.1.2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

940 000 EUR

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky