Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/4.2/03-SORO  
 

OPVaV-2009/4.2/03-SORO

Výzva 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

Kód výzvy OPVaV-2009/4.2/03-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 28.04.2009

Dátum uzávierky výzvy: 10.08.2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 20 000 000 EUR             (602 520 000 SKK)

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci, príloha č. 6 tejto výzvy), a ktoré boli založené najneskôr k 1.1.2008:

•     Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky
Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 08 tejto výzvy).

•    Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

250 000 EUR (7 531 500 SKK)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 000 000 EUR (60 252 000 SKK)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky