Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/4.1/03-SORO  
 

OPVaV-2009/4.1/03-SORO

Výzva 4.1 Podpora centier excelentnosti

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Operačný program Výskum a vývoj Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 30. 7. 2009

Dátum uzávierky výzvy: 18. 11. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu 4.1: 18 109 190,17 EUR

Oprávnení žiadatelia:

• verejné vysoké školy
• štátne vysoké školy
• Slovenská akadémia vied a jej ústavy
• organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
• mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 332 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 978 000 EUR

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky