Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/2.2/05-SORO  
 

Hore

OPVaV-2009/2.2/05-SORO

Výzva 2.2/05 Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

Kód výzvy OPVaV-2009/2.2/05-SORO

Operačný program Výskum a vývoj

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 21.12.2009

Dátum uzávierky výzvy: 19.04.2010

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu : 45 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov definované v tejto výzve v časti 3. Oprávnené aktivity, a ktoré boli založené najneskôr k 1.1.2009:

· Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 08 tejto výzvy) .

· Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 000 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 000 000 EUR

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky