Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/2.2/04-SORO  
 

OPVAV-2009/2.2/04-SORO

Výzva 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

Kód výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Operačný program Výskum a vývoj

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 30.10.2009

Dátum uzávierky výzvy:  08.02.2010

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu 2.2: 30 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci,
  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2009, ktoré majú najneskôr k 1.1.2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

940 000 EUR

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky