Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2009/2.2/02-SORO  
 

OPVaV-2009/2.2/02-SORO

Výzva 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky

Kód výzvy OPVaV-2009/2.2/02-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 30.03.2009

Dátum uzávierky výzvy: 03.08.2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu 2.2: 30 000 000 EUR (903 780 000 SKK)

Oprávnení žiadatelia:

  • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci
  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie)
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2007, ktoré majú najneskôr k 1.1.2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 000 000 EUR (60 252 000 SKK)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

6 000 000 EUR (180 756 000 SKK)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky