Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2008/4.2/01-SORO  
 

OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Výzva 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

Kód výzvy: OPVaV-2008/4.2/01-SORO
Operačný program Výskum a vývoj
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 28.11.2008

Dátum uzávierky výzvy: 02.03.2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 150 mil. Sk (4 979 087,83 €)

Oprávnení žiadatelia:

  • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj mimo schém štátnej pomoci
  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci
  • SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1.1.2007, ktoré majú najneskôr k 1.1.2007 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

4 000 000 Sk (132 775,68 €)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

15 000 000 Sk (497 908,78 €)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky