Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  Výzvy  OPVaV-2008/4.1/01-SORO  
 

OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Výzva 4.1 Podpora centier excelentnosti

Kód výzvy: OPVaV-2008/4.1/01-SORO
Operačný program Výskum a vývoj Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 20.05.2008

Dátum uzávierky výzvy: 25.08.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre opatrenie 4.1: 500 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

10 000 000 Sk

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

40 000 000 Sk

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky