Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2013/5.1/05-SORO  
 

OPVaV-2013/5.1/05-SORO

1. Ako sa bude postupovať, ak žiadateľ o NFP predloží žiadosť o NFP nepodpísanú? Bude možné doplniť podpis na základe Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP? Alebo bude žiadosť o NFP neplatná a vylúčená z ďalšieho schvaľovacieho procesu?

V zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO a Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 14.0, časť 6. Proces schvaľovania žiadosti o NFP, ak predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľovi o NFP bude zaslaná písomná Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Umožnenie nápravy sa vzťahuje výlučne na formálne náležitosti žiadosti o NFP, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP. Dopĺňať je možné všetky chýbajúce prílohy žiadosti o NFP s výnimkou rozpočtu projektu a opisu projektu, ktoré možno dopĺňať len čiastočne, teda pri prvotnom predložení nesmie chýbať celý rozpočet alebo opis projektu. Takisto aj samotnú žiadosť o NFP je možné doplniť len čiastočne, nesmie pri prvotnom predložení chýbať ako celok.

V prípade nepodpísania ŽoNFP oprávnenou osobu na poslednej strane formuláru ŽoNFP bude takýto podpis v procese klarifikácie nahradený podpísaným vyhlásením štatutárneho orgánu, v ktorom bude uvedené, že súhlasí s predložením ŽoNFP a to spôsobom a s obsahom, ktorý bol doručený do ASFEU v termíne na predkladanie ŽoNFP. Vyhlásenie bude obsahovať jednoznačný prejav vôle štatutárneho orgánu realizovať projekt v prípade jeho schválenia spôsobom a za podmienok stanovených v ŽoNFP, vrátane vyjadrenia súhlasu s vyhláseniami, ktoré sú súčasťou tabuľky č. 17 (Čestné vyhlásenie žiadateľa) štandardného formuláru ŽoNFP. Rovnako je možné daný nedostatok odstrániť predložením relevantnej strany formulára ŽoNFP - tabuľka č. 17 (Čestné vyhlásenie žiadateľa) štandardného formulára, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou na konanie v mene žiadateľa.

2. Ktoré z ukazovateľov dopadu a výsledku si môže/musí žiadateľ vybrať z prílohy č. 05 k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO - Zoznam merateľných ukazovateľov na úrovni projektu? Sú to iba tie, kde je v stĺpci väzba na úroveň opatrenia/prioritnej osi - číslica 5.1 alebo všetky z týchto ukazovateľov sú oprávnené na použitie v tejto výzve (aj tie kde je X a/alebo 5.3)?

Žiadateľ o NFP je pre monitorovanie projektu povinný vybrať merateľné ukazovatele zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 05 k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO) a uviesť očakávané hodnoty týchto ukazovateľov priamo naviazané na obdobie realizácie projektu.

Žiadateľ o NFP je povinný postupovať pri výbere merateľných ukazovateľov v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý je dostupný na stránke www.nsrr.sk v sekcii Dokumenty, v časti Metodické pokyny CKO a Výklady CKO. V danom metodickom pokyne je okrem iného stanovené, že ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme. V prípade, ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku. Pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ. Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

Žiadateľ o NFP môže v pripravovanej žiadosti o NFP použiť ktorýkoľvek ukazovateľ uvedený v prílohe č. 05 k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO. Stĺpec väzba na úrovni opatrenia/prioritnej osi slúži výlučne ako informácia pre riadiaci orgán a umožňuje sumarizáciu hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni jednotlivých opatrení a prioritných osí.

3. Aký je postup pri výpočte finančnej analýzy?

Postup popisuje príloha „FA postup výpočtu k opatreniu 5.1“ a príloha „Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou k opatreniu 5.1“. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP.

4. Koľko žiadostí o NFP môže predložiť jeden žiadateľ?

Jeden oprávnený žiadateľ v rámci výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO môže predložiť len jednu žiadosť o NFP. Ak jeden žiadateľ predloží k predmetnej výzve viac žiadostí o NFP, budú všetky tieto žiadosti vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

5. V prípade SAV môže v rámci predmetnej výzvy predložiť žiadosť o NFP každý ústav samostatne? 

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO platí, že jeden oprávnený žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o NFP. SAV môže do žiadosti o NFP zahrnúť len ústav/ústavy, ktorý/ktoré vykonáva/vykonávajú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu. SAV je v zmysle tejto výzvy považovaná za celok, teda ako jeden žiadateľ a preto môže predložiť v rámci tejto výzvy len jednu  žiadosť o NFP. Za SAV môže predložiť žiadosť o NFP aj jeden z ústavov SAV, pričom môže do nej zahrnúť aj iné ústavy SAV za splnenia ďalších podmienok oprávnenosti definovaných predmetnou výzvou.

6. Aký je odporúčaný začiatok realizácie aktivít projektov v rámci výzvy OPVaV-2013/5.1/05-SORO?

Vzhľadom na dĺžku schvaľovacieho procesu, ktorý je bližšie popísaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 14.0, časť 6. Proces schvaľovania žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na termín uzávierky výzvy (17. 06. 2013), odporúčame žiadateľom plánovať začiatok realizácie aktivít projektu najskôr v novembri príp. v decembri 2013. Uvedená Príručka pre žiadateľa je zverejnená na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk ako príloha č. 01 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO.

7. Podľa podkladov k výzve je potrebný nasledovný dokument: Žiadateľ v závislosti od právnej formy predloží zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom:

  • za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2012 overená audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, ak žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
  • za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2012 potvrdená príslušným Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Naša organizácia nemá povinnosť auditu. Z vyššie uvedeného by mal kópiu účtovnej závierky potvrdiť príslušný Daňový úrad. V doterajších výzvach nebolo potrebné účtovnú závierku potvrdiť Daňovým úradom. 

Je potrebné účtovnú závierku za rok 2012 potvrdiť na Daňovom úrade a ak áno, kto na Daňovom úrade toto potvrdenie môže dať?

V prípade, že žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP“) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nemá ani povinnosť predložiť účtovnú závierku potvrdenú príslušným Daňovým úradom, postupuje sa takisto ako  doteraz. V rámci povinnej prílohy č. 5 k žiadosti o NFP je potrebné predložiť kópiu účtovnej závierky originálne podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa o NFP, popr. kópiu účtovnej závierky overenú notárom.

8. Budú v projekte predloženom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO oprávnenými výdavkami aj výdavky na aulu, stacionárny pevne zabudovaný nábytok a zatemnenie?

V súlade s prílohou č. 04 k predmetnej výzve výdavky spojené s výstavbou budov vysokých škôl, ako aj výdavky spojené s rozšírením objektov existujúcich vysokých škôl, sú oprávnenými výdavkami. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním auly, ktorá bude slúžiť účelu zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a zvýšenia kvality vzdelávania, môžu byť oprávnenými výdavkami pri splnení všetkých podmienok oprávnenosti  definovaných vo výzve.

V rámci hlavných aktivít projektu môžu byť oprávnenými výdavkami výdavky na obstaranie nábytku, a teda aj stacionárneho pevne zabudovaného nábytku, do učební a miestností priamo súvisiacich so vzdelávacím procesom.

Výdavky na zatemnenie (je potrebné bližšie špecifikovať, o aké výdavky ide), pokiaľ majú charakter skupiny výdavkov „modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých  prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa“, môžu byť v zmysle prílohy č. 04 k predmetnej výzve oprávnenými výdavkami pri splnení  všetkých podmienok oprávnenosti definovanými vo výzve.

9. Je oprávnenou aktivitou v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO aj vybavenie dostavanej budovy zariadením pre prevádzku akademickej knižnice - regály na knihy, knižničné pulty, stoly a stoličky do študovní, učební  a knižnice. V rámci projektu by univerzita chcela dostavať budovu knižnice a zabezpečiť aj základné vybavenie knižnice, študovní a nových prednáškových a seminárnych miestností. IKT vybavenie je zabezpečené v rámci iného projektu a nie je potrebné.

V súlade s prílohou č. 04 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov predmetnej výzvy  oprávnenými výdavkami sú aj výdavky charakteru „modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa“. Medzi takéto výdavky patria v zmysle poznámky pod čiarou č. 10 aj „výdavky na obstaranie nábytku v rámci hlavných aktivít projektu do učební a miestností priamo súvisiacich so vzdelávacím procesom“.

Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že výdavky na obstaranie regálov na knihy, knižničné pulty, stoly a stoličky do študovní, učební a knižnice môžu byť oprávnenými, pokiaľ budú využívané za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a pokiaľ budú spĺňať ďalšie podmienky oprávnenosti, ktoré sú definované vo výzve. 

10. V rámci plánovanej rekonštrukcie učební a laboratórií používaných na výučbu by sme chceli realizovať rekonštrukciu starého osvetlenia. Tam, kde to nie je nutné, by sme chceli iba vymeniť osvetľovacie teleso (staré neóny) a nahradiť ich nízkoenergetickými LED svietidlami. Tam, kde je nutná aj výmena elektrickej kabeláže, by sme chceli realizovať výmenu aj kabeláže a príslušenstva. Je oprávnená aktivita výmena osvetlenia v učebniach na úrovni výmeny svietidla a svetelného zdroja, alebo aj na úrovni výmeny elektroinštalácie v rámci realizácie projektu?

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO môžu byť oprávnenými výdavkami výdavky charakteru „výmena osvetlenia v učebniach a laboratóriách na úrovni výmeny svietidla a svetelného zdroja, ako aj na úrovni výmeny elektroinštalácie“, pokiaľ budú tieto výdavky vynaložené v rámci realizácie aktivít projektu za účelom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, zlepšenia podmienok na nové formy vzdelávania a učenia sa. Taktiež tieto výdavky musia spĺňať všetky ďalšie podmienky oprávnenosti definované vo výzve.

11. V rámci zabezpečenia rýchleho internetového pripojenia potrebujeme do budovy, ktorá je v inej mestskej časti ako zvyšok univerzity, priviesť opticky kábel, ktorý by zabezpečil vysokorýchlostné pripojenie na internet cez akademickú sieť Sanet 2. Sú stavebné a výkopové práce, ako aj samotná pokládka optického kábla cez mesto, oprávnený výdavok v rámci projektu?

Nakoľko vo Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO nie sú oproti predchádzajúcim výzvam vyhláseným ASFEU na opatrenie 5.1 stanovené podmienky, ktorými bolo:

- zahrnutie aktivity budovania a/alebo modernizácie informačno-komunikačných technológií (IKT) a IKT sietí do aktivít navrhovaného projektu (minimálne v podobe zavedenia internetového pripojenia a súčasne umiestnenia počítača a dataprojektora do učební existujúcich, rekonštruovaných alebo novopostavených objektov, ktoré sú predmetom projektu, respektíve zavedenia internetového pripojenia do všetkých internátnych izieb vysokej školy),

- zahrnutie aktivity budovania a/alebo modernizácie informačno-komunikačných technológií a IKT sietí do aktivít navrhovaného projektu (napr. prístroje, vybavenie a zariadenia využívajúce IKT, videokonferencie, modernizácia a zvýšenie kapacity internetovej siete, harmonizácia a kompatibilita IKT systémov, modernizácia bezpečnostných prvkov školskej siete/firewall/moderná a efektívna správa/ochrana osobných údajov), z uvedeného vyplýva, že výdavky na „stavebné a výkopové práce súvisiace s internetovým pripojením, ako aj samotná pokládka optického kábla cez mesto“, nemôžu byť považované za oprávnené.

12. Je oprávnený výdavok osadenie nového oplotenia a vstupných bránok do areálu univerzity a exteriérové úpravy areálu univerzity (lavičky, osvetlenie, rekonštrukcia chodníkov) pre plánovanú voľne prístupnú oddychovú a edukačnú zónu pre študentov?

V zmysle prílohy č. 04 k predmetnej výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov sú výdavky spojené s úpravou okolia budovy oprávnenými výdavkami, ale len pre úpravu okolia budovy, ktorej výstavba, rekonštrukcia, obnova alebo dostavba je predmetom predkladaného projektu. Výdavky charakteru „osadenie nového oplotenia a vstupných bránok do areálu univerzity a exteriérové úpravy areálu univerzity (lavičky, osvetlenie, rekonštrukcia chodníkov) pre plánovanú voľne prístupnú oddychovú a edukačnú zónu pre študentov“ nesúvisia priamo so vzdelávacím procesom, a preto nemôžu byť oprávnenými výdavkami v zmysle predmetnej výzvy. Oprávnenými stavebnými úpravami v zmysle „úpravy okolia budovy“ definovanými vo výzve by boli napr. uvedenie okolia budovy do pôvodného stavu v prípade znehodnotenia po rekonštrukcii budovy. 

13. Žiadateľ je verejnou vysokou školou, predmetom projektu je rekonštrukcia jednej z budov a vybudovanie IKT učebne v inej budove. Táto investícia je príjmovo neutrálna, či sa projekt bude, alebo nebude realizovať, príjmy školy to neovplyvní, nespôsobí nárast ani pokles príjmov platieb za poskytované služby. Je v tomto prípade predkladanie finančnej analýzy relevantné?

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO je žiadateľ o nenávratný finančný príspevok povinný predložiť finančnú analýzu projektu ako povinnú prílohu č. 7 k žiadosti o NFP v prípade, ak predkladá projekt generujúci príjem, to znamená, že žiadateľ o NFP vie objektívne dopredu odhadnúť príjmy, ktoré bude tento projekt v budúcnosti generovať. Táto povinnosť predloženia finančnej analýzy projektu sa vzťahuje na projekt, ktorého celkové výdavky sú vyššie ako 1 milión EUR. Pod príjmom generovaným projektom počas jeho realizácie a v období jeho udržateľnosti sa myslí čistý výnos, t.j. príjmy projektu prevyšujú výdavky projektu. Pokiaľ žiadateľ o NFP nepredpokladá, že projekt bude generovať príjem, resp. nevie odhadnúť jeho výšku, je potrebné priložiť v rámci povinnej prílohy č. 7 k žiadosti o NFP čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP o tom, že finančná analýza nie je pre projekt relevantná (vzorový formulár 5.05 v rámci povinných príloh k žiadosti o NFP). Aj v tomto prípade je však počas realizácie projektu a v období udržateľnosti projektu povinný vo svojom účtovníctve analytickou formou účtovať o príjmoch  a výdavkoch projektu. Pokiaľ sa na základe toho zistí, že projekt generoval príjem, je potrebné ho vrátiť.

Bližšie vysvetlenie problematiky projektov generujúcich príjem a finančnej analýzy sa nachádza v prílohe č. 1 k predmetnej výzve: Príručka pre žiadateľa o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 14.0, časť 4.8.4 Projekty generujúce príjem. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na faktory ovplyvňujúce možnosť odhadnúť príjmy vopred uvedené v kapitole č. 1 Klasifikácia projektov s ohľadom na možnosti objektívneho odhadu príjmu vopred v prílohe č. 11 k predmetnej výzve: Finančná analýza projektu pre investičné projekty. Postup pri výpočte finančnej analýzy je zverejnený v rámci často kladených otázok (FAQ) k predmetnej výzve pod č. 3.  

14. Je potrebné v povinnej prílohe č. 4 k Žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie o splnení kritérií oprávnenosti“ okrem vyhlásenia, či žiadateľ bude, resp. nebude uplatňovať odpočet  DPH na činnosti súvisiace s realizáciou projektu, prečiarknuť aj niektorý z údajov o splnení kritérií oprávnenosti uvedených v bodoch 1 až 14?

V rámci povinnej prílohy č. 4  k Žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie o splnení kritérií oprávnenosti“ (vzorový formulár 5.03)  je potrebné prečiarknuť v počítači (nie perom) iba údaj, či žiadateľ o NFP bude, resp. nebude uplatňovať odpočet DPH na činnosti súvisiace s realizáciou projektu. Žiadne iné údaje, vrátane bodov 1 až 14, sa v predmetnej prílohe neprečiarkujú.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky