Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2013/4.1/04-SORO  
 

1. Prečo je v aktuálnej výzve podporovaný iba základný výskum?

Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktorých výsledkom bude vznik dlhodobého partnerstva medzi priemyslom, vrátane nadnárodného, a slovenského výskumného sektora. Toto chceme podporovať prostredníctvom dvojetapového prístupu. Cieľom prvej etapy trvajúcej cca. 1,5 roka je vytvoriť funkčné väzby medzi členmi výskumného centra a preto sa v rámci projektu prvej etapy podporuje špičkový technologický základný výskum (po vzore toho, ako sa ideovo chápe aj v rámci Európskeho výskumného priestoru cez podporu interdisciplinárny prístup).

Zámerom je podporiť dlhodobú existenciu špičkového výskumného centra zameraného aj na základný, ale aj aplikovaný výskum a vývoj, vrátane silného prepojenia na vysokoškolské vzdelávanie a zapájanie študentov do výskumu. Druhá etapa podpory centra bude financovaná z nového programového obdobia a bude podporovať všetky uvedené aktivity. 

Preto odporúčame, aby v časti F3 predkladaného opisu projektu bolo dobre popísané, aké aktivity v rámci vznikajúceho centra excelentnosti v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja by mali byť realizované od konca roku 2015. Vypracovaniu tejto časti opisu je potrebné venovať náležitú pozornosť.

Druhá etapa podpory nebude automatická, ale bude podmienená pozitívnym hodnotením centra excelentnosti zahraničnými hodnotiteľmi. Aj preto odporúčame ako nepovinnú prílohu spoločne so žiadosťou o NFP predložiť vedeckú anotáciu projektu, vrátane plánov realizácie aplikovaného výskumu a vývoja z F3 opisu projektu preloženú do anglického jazyka.

2. Ako deklarovať pozitívny vplyv projektu na územie mimo Bratislavského kraja?

Nie je potrebné, aby sa priame pozitívne efekty prejavili už počas realizácie projektu, ale je potrebné, aby ich existencia bola popísaná v rámci multiplikačných efektov projektu (časť "H" opisu projektu). Ako príklad pozitívnych efektov je riešenie problematiky, ktorá sa týka aj mimo-bratislavských podnikateľských subjektov v rámci aktivít v druhej etape riešenia projektu, resp. po jeho ukončení, využívanie výsledkov projektu mimo-bratislavskými subjektami - či už akademickými, alebo podnikateľskými, vrátane pobočiek žiadateľa, resp. partnerov projektu, ktoré sú umiestnené mimo Bratislavského kraja.

3. Ako je nutné chápať nadnárodnú korporáciu aj vzhľadom na preukazovanie referencií a oprávnenosť?

Referencie je možné predkladať za celú súčasť nadnárodnej korporácie. To znamená, materskú spoločnosť a jej dcérske spoločnosti. Za nadnárodnú spoločnosť sa považuje aj spoločnosť, ktorá sídli v Slovenskej republike a má pobočky v zahraničí a môže sa stať žiadateľom v prípade, že splní príslušné podmienky stanovené výzvou.

4. Akými dokumentmi má firma, ktorá sa bude uchádzať o príspevok, dokazovať, že v posledných troch rokoch investovala do Vedy a výskumu. Podľa Príručky pre prijímateľa tam stačí uviesť do Opisu časť C1 realizovanie projektu. Bude treba predložiť ešte nejaké iné finančné dokumenty alebo napr. výročné správy?

Podľa Príručky pre žiadateľa pre operačný program Výskum a vývoj, verzia 14.0, žiadateľ o NFP uvedie do Opisu projektu, časť C1 predchádzajúce skúsenosti s aktivitami v rámci predkladaného projektu so zameraním na ich výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni.

Zároveň v zmysle výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO prílohy č. 5 k Žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie - špecifické podmienky oprávnenosti žiadateľa - vzorový formulár č. 3.05“ je potrebné uviesť Prehľad projektov podporených zo zdrojov 7. Rámcového programu EU ako aj Prehľad investícií do výskumu a/alebo vývoja v rokoch 2010-2012. Opis vlastných investícií do výskumu a vývoja dokladá v zmysle vyššie uvedených podmienok pobočka nadnárodnej spoločnosti priamo alebo aj prostredníctvom svojej materskej spoločnosti. 

5. Vo výzve sa v časti 4.1 uvádza, že oprávnení žiadatelia musia spĺňať nasledujúcu podmienku:

- žiadateľ musí byť subjektom (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity na Slovensku), ktorý je priamo alebo prostredníctvom svojej materskej spoločnosti zapojený do riešenia projektov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, alebo za posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo výške 1 mil. eur ročne.

Zároveň sa v časti 4.2 uvádza, že v rámci projektu musí žiadateľ vytvoriť partnerstvo s FO alebo PO (MSP alebo veľký podnik) a s výskumnou organizáciou. V tejto časti je zároveň uvádzané, že spolupráca 2 a viacerých veľkých podnikov sa nepovažuje za efektívnu spoluprácu a na str. 8 Výzvy je uvedené, že partner FO alebo PO oprávnený na podnikanie musí spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené v časti 4.1 Výzvy, t.j. aj podmienku uvedenú vyššie.

Otázka znie:

Je potrebné, aby  partner bol rovnako pobočkou nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity na Slovensku, t.j. dcéra tejto spoločnosti? 

Pokiaľ by partnerom bola dcéra nadnárodnej spoločnosti, ktorá však na základe definície MSP je definovaná ako veľký podnik (podielové vlastníctvo matky je 100% a matka je definovaná ako veľký podnik) bude takáto forma spolupráce oprávnená? Samozrejme sa v projekte popíše efektívnosť spolupráce, aby bol naplnený cieľ výzvy a opatrenia.

V zmysle úplného znenia výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO platí pre žiadateľa NFP, že: „Nadnárodné korporácie (ide o podnikateľské subjekty, ktoré uskutočňujú svoje činnosti minimálne v dvoch štátoch...“

Žiadateľ musí byť subjekt (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity na Slovensku), ktorý je priamo, alebo prostredníctvom svojej materskej spoločnosti, zapojený do riešenia projektov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, alebo za posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo výške minimálne 1 milión eur ročne. Opis projektov financovaných zo 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj alebo opis vlastných investícií do výskumu a vývoja sa dokladá do príslušnej časti opisu projektu (časť. C1 opisu projektu obsahujúci názov projektu, dobu riešenia, partnerov, príspevok EK/vlastné zdroje, zoznam partnerov a stručnú anotáciu projektu).

Počas realizácie projektu musí vzniknúť aj aktívna spolupráca s inými výskumnými centrami žiadateľa. Do výskumných aktivít novozriadeného centra excelentnosti nadnárodného významu sa musia zapojiť výskumné kapacity žiadateľa - zahraniční výskumní pracovníci - ktorí sú aktívni v európskych výskumných projektoch, alebo interných výskumno-vývojových aktivitách žiadateľa financovaných zo súkromných zdrojov (preukáže sa personálnou maticou v rámci opisu projektu, ako aj životopismi príslušných špičkových expertov - minimálne 4 experti).

Vyššie uvedené podmienky sú povinné pre žiadateľa NFP, neplatia pre partnera.

Pre partnerov platia kritériá stanovené v bode 4.2 úplného znenia výzvy. Zároveň platí, že: „Partnerom môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, vykonávajúca aktivity na oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. tejto výzvy.“ V tomto prípade by teoreticky mohol (nie je podmienkou!) byť partnerom – podnik - pobočka zahraničnej firmy (s právnou subjektivitou), registrovaná v SR a s miestom realizácie aktivít projektu v Bratislavskom kraji.

Partner – podnik- musí splniť aj ďalšie kritériá oprávnenosti a podmienky tejto výzvy, ako aj  podmienky Príručky pre žiadateľa pre  OPVaV a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci). Ide hlavne o podmienky v rámci prílohy č. 4 k ŽoNFP (vzorový formulár 3.04) „Čestné vyhlásenie žiadateľa/partnera o splnení kritérií oprávnenosti“.

Čo sa týka informácie úplného znenia výzvy, bod 4.2,  že „spolupráca 2 a viacerých veľkých podnikov sa nepovažuje za efektívnu spoluprácu“, žiadateľ NFP si za partnera môže zvoliť okrem výskumnej organizácie (v prípade podnikateľského subjektu) aj  tzv. veľký podnik za splnenia všetkých podmienok výzvy. Predpokladáme, že by si žiadateľ NFP nevyberal veľký podnik za partnera, ak by ich spolupráca nemala byť efektívna.

6. Vo výzve, v časti 4.1 Oprávnení žiadatelia sa spomína pobočka nadnárodnej spoločnosti. Je výška percentuálneho podielu nadnárodnej spoločnosti v pobočke rozhodujúca?

V rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO nie je rozhodujúci percentuálny podiel nadnárodnej spoločnosti na základnom imaní pobočky, ale to, že nadnárodná korporácia je podnikateľský subjekt, ktorý uskutočňuje svoju činnosť minimálne v dvoch štátoch (prostredníctvom majetkovo previazaných dcérskych spoločností). Pojem dcérskeho podniku, resp. dcérskej spoločnosti (ani pobočky) nie je definovaný v žiadnom právnom predpise a teda nie je rozhodujúci ani percentuálny podiel. Čo sa týka stanovenia o aký typ podniku sa v prípade  MSP jedná, tento je potrebné zadefinovať v zmysle Prílohy č. 6 k Žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP“. Taktiež platí, že pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia všetkých podmienok stanovených vo výzve preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) c. 800/2008. Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného účinku pomoci. Motivačný účinok je definovaný v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci.

V prípade, že podnik spĺňa uvedené podmienky, ako aj všetky ostatné podmienky definované vo výzve, v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), v úplnom znení výzvy bod E. Prijímatelia a v Príručke pre žiadateľa o NFP, verzia 14.0, časť 4.4 Oprávnenosť žiadateľa, môže byť oprávneným žiadateľom v rámci predmetnej výzvy.

7. V zmysle bodu 4.2 výzvy Oprávnení partneri žiadateľa „spolupráca 2 a viacerých veľkých podnikov sa nepovažuje za efektívnu spoluprácu“. Uplatňuje sa princíp efektívnej spolupráce v predmetnej výzve?

Je partnerstvo, ktoré je tvorené žiadateľom (veľkým podnikom), ďalším podnikateľským subjektom (veľkým podnikom) a výskumnou inštitúciou, ktorá spĺňa kritérium pre výskumnú organizáciu, pri splnení všetkých ďalších podmienok oprávnenosti, uvedených vo výzve, oprávnené?

V prípade, ak je žiadateľom veľký podnik, ktorý má za partnerov ďalší veľký podnik a výskumnú organizáciu, ktorá spĺňa kritérium pre výskumnú organizáciu, pri splnení všetkých ďalších podmienok oprávnenosti, uvedených vo výzve, je nesplnenie „princípu efektívnej spolupráce“ dôvodom pre vylúčenie projektu z dôvodu neoprávnenosti?

Čo sa týka informácie úplného znenia výzvy, bod 4.2,  že „spolupráca 2 a viacerých veľkých podnikov sa nepovažuje za efektívnu spoluprácu“, žiadateľ NFP si za partnera môže zvoliť okrem výskumnej organizácie (v prípade podnikateľského subjektu) aj  tzv. veľký podnik za splnenia všetkých podmienok výzvy. Predpokladáme, že by si žiadateľ NFP nevyberal veľký podnik za partnera, ak by ich spolupráca nemala byť efektívna.

Aj keď partnerstvo dvoch veľkých firiem výzva nezakazuje, z pohľadu štátnej vednej a technickej politiky sa viac preferuje partnerstvo s malým/stredným podnikom.

8. V prípade, že má žiadateľ viacero partnerov - výskumných organizácií, musia všetky splniť nasledovnú podmienku: „Minimálne jedna výskumná inštitúcia - partner projektu sa zúčastňuje na riešení minimálne jedného medzinárodného projektu14 v rámci 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj vo vecnej téme výskumu a vývoja, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava15?“

(14 Popis takéhoto projektu uvedie partner - výskumná inštitúcia v časti C opisu projektu - ako prvý text v C časti za príslušného partnera s označením "referenčný projekt" obsahujúci názov projektu, dobu riešenia, partnerov, príspevok EK/vlastné zdroje, zoznam partnerov, stručnú anotáciu projektu a menovitý zoznam výskumníkov za partnera, ktorý sa podieľa na riešení tohto projektu.

15Partner - výskumná inštitúcia môže preukázať príslušné referencie len v jednej žiadosti o NFP (to znamená, že nie je možné použiť ako referenciu tie isté medzinárodné projekty vo viacerých projektoch súčasne v rámci výzvy). Podmienkou súčasne je, aby súčasťou personálnej matice za partnera, boli aj vybraní výskumníci, ktorí sú aktívne zapojení do riešenia referenčných projektov, čo bude deklarované v personálnej matici projektu, ako aj v životopise výskumníka). 

Stačí, ak vyššie uvedenú podmienku splní minimálne jedna z výskumných organizácií – partnerov žiadateľa. Ostatné výskumné organizácie podmienku splniť nemusia.

Zároveň platí:

Partner - výskumná organizácia musí okrem všetkých podmienok výzvy splniť aj podmienku v zmysle vyššie uvedenej poznámky 15. 

9. Musí byť žiadateľom len pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorej materská firma je v zahraničí, či môže byť materská firma aj na Slovensku? Pre preukazovanie investovania vlastných financií do výskumu a vývoja to platí pre pobočku, či aj pre materskú firmu?

V zmysle úplného znenia výzvy platí pre žiadateľa podmienka:

Žiadateľ musí byť subjekt (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity na Slovensku), ktorý je priamo, alebo prostredníctvom svojej materskej spoločnosti, zapojený do riešenia projektov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, alebo za posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo výške minimálne 1 milión EUR ročne. Opis projektov financovaných zo 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj alebo opis vlastných investícií do výskumu a vývoja sa dokladá do príslušnej časti opisu projektu (časť. C1 opisu projektu obsahujúci názov projektu, dobu riešenia, partnerov, príspevok EK/vlastné zdroje, zoznam partnerov a stručnú anotáciu projektu). V prípade preukazovania projektov 7. RP žiadateľ musí preukázať, že sa takýmto spôsobom zúčastňuje minimálne na 3 projektoch podporených zo zdrojov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, alebo získal zo 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj podporu minimálne 1,5 mil. EUR.

Materská firma pobočky nadnárodnej spoločnosti môže byť nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, ale musí mať pobočky aj v zahraničí, aby bola zachovaná ďalšia podmienka - uskutočňovanie svojich činností minimálne v dvoch štátoch.

Druhú podmienku - t.j. za posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo výške minimálne 1 milión eur ročne - je možné preukázať či už zo strany pobočky, alebo aj materskej firmy. Upozorňujeme, že je potrebné splniť aj všetky ostatné podmienky výzvy a podmienky oprávnenosti.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky