Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2013/1.1/02-SORO  
 

OPVaV-2013/1.1/02-SORO

1. V akom rozsahu je potrebné vyplniť prílohu č. 16 k žiadosti o NFP Zoznam obstaraného/zakúpeného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia (vzorový formulár 1.12)? Je potrebné uviesť všetky zariadenia (vybavenie), alebo len niektoré najvýznamnejšie? Má byť kritériom výberu vybavenia do tohto zoznamu cena? Za aké obdobie obstarania/zakúpenia má žiadateľ vybavenie v zozname uvádzať (posledné roky, 10 a viac ročné obdobie)? Je potrebné uviesť do tohto zoznamu aj technické zariadenia - IKT a periférne zariadenia, ktoré boli obstarané a zároveň zakúpené v období od 01.01.2007 a sú zaradené v účtovnej triede O - Dlhodobý majetok?

V rámci prílohy č. 16 k žiadosti o NFP do Zoznamu zakúpeného/obstaraného  technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia je potrebné, uviesť všetky položky vybavenia žiadateľa o NFP, ktoré spĺňajú súčasne nasledovné podmienky:

  • boli obstarané a zároveň zakúpené v období od 01.01.2007 do momentu podania žiadosti o NFP vrátane a
  • v účtovníctve žiadateľa sú zaradené v účtovnej triede 0 – Dlhodobý majetok.

V zmysle vysvetliviek uvedených v prílohe č. 16 (vzorový formulár 1.12) je potrebné uviesť vybavenie zakúpené  /obstarané z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov alebo iných zdrojov.

V stĺpci „Rok zakúpenia/obstarania technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia“ je potrebné uvádzať rok zakúpenia/obstarania nasledovným spôsobom: ak bolo vybavenie obstarané v roku 2009 a zakúpené v roku 2010, žiadateľ v tomto stĺpci uvedie 2010 / 2009. V prípade, že vybavenie bolo obstarané v roku 2012 a nebolo ešte zakúpené, žiadateľ vyplní daný stĺpec v nasledovnom tvare: - / 2012.

Položky týkajúce sa IKT nie je potrebné vo vzorovom formulári 1.12 uvádzať.

2. Ak žiadateľ už predložil v rámci niektorej predchádzajúcej Výzvy na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok operačného programu Výskum a vývoj originál alebo úradne overenú kópiu zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, stačí predložiť o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie (príloha č. 4 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár č. 1.03)? V prípade, ak bol medzičasom uzavretý v poradí ďalší dodatok k štatútu, ktorý nebol dokladovaný v rámci predchádzajúcej výzvy, nakoľko ešte nebol uzatvorený, je možné v rámci prílohy č. 4 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložiť čestné vyhlásenie a posledný uzavretý dodatok alebo je potrebné predložiť úplnú kompletnú dokumentáciu o organizácii?

V súlade s prílohou č. 3 k výzve vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, v rámci povinnej prílohy č. 4 k žiadosti o NFP predkladá žiadateľ originál alebo úradne overené kópie zriaďovacích dokumentov, pričom má doručiť všetky relevantné dokumenty v závislosti od právnej formy žiadateľa.

V prípade, že uvedené dokumenty žiadateľ už predložil v rámci niektorej predchádzajúcej výzvy operačného programu Výskum a vývoj, predloží o tejto skutočnosti Čestné vyhlásenie (príloha č. 4 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár č. 1.03). Ak sa však obsah, resp. údaje v dokumentoch o organizácii predložených v minulosti ku dňu podania aktuálnej žiadosti o NFP zmenili, je potrebné predložiť kompletnú aktuálnu dokumentáciu, t.j. je potrebné opätovne predložiť celú dokumentáciu so všetkými aktuálnymi dodatkami.

3. Je potrebné v Čestnom vyhlásení (príloha č. 11 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár 1.07), ktoré žiadateľ o NFP prikladá k žiadosti o NFP v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO, prečiarknuť nepovinné dokumenty týkajúce sa stavebných prác alebo treba prečiarknuť povinné dokumenty v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)?

V zmysle poznámky pod čiarou č. 2 v Čestnom vyhlásení, ktoré je prílohou č. 11 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO, žiadateľ prečiarkne tie dokumenty týkajúce sa stavebných prác, ktoré spolu so žiadosťou o NFP predkladá do ASFEU, t.j. tie, ktoré sú k realizácii projektu povinné v zmysle stavebného zákona. Dokumenty, ktoré nie sú povinné na predloženie ako príloha k žiadosti o NFP, žiadateľ neprečiarkne. V záverečnej časti Čestného vyhlásenia – odvolávka na prílohu k žiadosti o NFP č. 13 – žiadateľ prečiarkne tie dokumenty, ktoré nepredkladá.

4. Musí žiadateľ o NFP deklarovať zabezpečenie celej výšky spolufinancovania projektu (celej výšky vlastných zdrojov) v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO?

V zmysle prílohy č. 3 k výzve vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, v rámci povinnej prílohy č. 17 k žiadosti o NFP, je žiadateľ o NFP povinný predložiť doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 100% neoprávnených výdavkov projektu. V prípade projektov, ktorých realizácia je plánovaná na viac ako 12 mesiacov, žiadateľ o NFP musí deklarovať zabezpečenie spolufinancovania projektu minimálne vo výške 50% vlastných zdrojov potrebných na spolufinancovanie projektu. V prípade projektov, ktorých realizácia je plánovaná na 12 mesiacov a menej, je potrebné deklarovať spolufinancovanie na celú výšku vlastných zdrojov potrebných na spolufinancovanie projektu.

5. Aký je súvis/rozdiel medzi prílohou č. 12 a č. 13 k žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO?

Prílohou č. 12 k žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO je doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, t.j. stavebné objekty a pozemky, na/v ktorých má byť projekt realizovaný. Dokladom je napr. list vlastníctva a katastrálna mapa, nájomná zmluva uzatvorená na obdobie počas trvania implementácie projektu a na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu a obsahujúca ustanovenia týkajúce sa predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam, zmluva o budúcej zmluve. Na liste vlastníctva a katastrálnej mape je potrebné vyznačiť všetky nehnuteľnosti, na ktoré je požadované financovanie. Pri predkladaní žiadosti o NFP nie je potrebné predložiť list vlastníctva pre právne účely, stačí napr. informatívny výpis listu vlastníctva z internetu overený štatutárnym orgánom žiadateľa. V prípade, že predmetom žiadosti o NFP nie je financovanie stavebných činností, žiadateľ zároveň predloží čestné vyhlásenie (vzorový formulár 1.08).

Prílohu č. 13 k žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO tvorí zoznam pozemkov a stavieb, na/v ktorých sa budú v rámci predloženého projektu realizovať stavebné činnosti (žiadateľ uvedie len tie pozemky a stavby, ktoré sa týkajú realizácie projektu a súvisia so stavebnými úpravami). Prílohu č. 13 žiadateľ predkladá iba v prípade stavebných činností.

6. Akým spôsobom má žiadateľ vypĺňať časti Žiadosti o NFP a Opisu projektu, ktoré sú relevantné pre partnera/partnerov?

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO nie je oprávnené využiť inštitút partnerstva. Z uvedeného dôvodu žiadateľ v rámci formulára žiadosti o NFP nevypĺňa tabuľku číslo 6. Partner (-i) žiadateľa.

Časti Opisu projektu (príloha č. 1 k žiadosti o NFP – vzorový formulár č. 1.01) relevantné pre partnera/partnerov žiadateľ ponechá prázdne, prípadne je možné v týchto častiach uviesť slovo „Nerelevantné“.

7. Aké informácie žiadateľ uvádza v Opise projektu v tabuľke D1 Dostupné odborné kapacity?

V zmysle prílohy č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, sú personálne výdavky oprávnené iba na projektového manažéra a pracovníka pre verejné obstarávanie. Výdavky na odborný personál nie sú považované za oprávnené.

Na základe uvedeného žiadateľ časť D1 Dostupné odborné kapacity Opisu projektu nevypĺňa, prípadne je možné v týchto častiach uviesť slovo „Nerelevantné“.

8. Aký je odporúčaný začiatok realizácie aktivít projektov v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO?

Vzhľadom na dĺžku schvaľovacieho procesu, ktorý je bližšie popísaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 14.0, časť 6. Proces schvaľovania žiadosti o NFP, ako aj vzhľadom na termín uzávierky výzvy (06.05.2013), odporúčame žiadateľom plánovať začiatok realizácie aktivít projektu najskôr v novembri, príp. v decembri 2013. Uvedená Príručka pre žiadateľa je zverejnená na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk ako príloha k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO.

9. Vo Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO v časti 3. OPRÁVNENÉ AKTIVITY je uvedené, že oprávnenými aktivitami v rámci predmetnej výzvy v súlade s rámcovou aktivitou 1.1.1  sú aj „nevyhnutné náklady  spojené s investíciami do výskumného, vývojového a laboratórneho vybavenia (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke)“. Môžete bližšie špecifikovať o aké náklady na príslušenstvo a na jeho prevádzku ide?           

Pri tejto oprávnenej aktivite ide o náklady na obstaranie/zakúpenie nevyhnutného príslušenstva k obstarávanému/zakupovanému výskumnému, vývojovému a laboratórnemu vybaveniu, bez ktorého by toto vybavenie nebolo funkčné a prevádzkyschopné. Napr. v prípade zakúpenia spektrometra je potrebné zakúpiť aj počítač na zabezpečenie funkčnosti tohto spektrometra, alebo napr. pre zabezpečenie prevádzky obstarávaného laboratórneho prístroja je potrebné zakúpiť aj špeciálny set chemikálií.  

10. V rámci prílohy č. 12 k žiadosti o NFP je potrebné predložiť doklady len k objektom a pozemkom, na ktorých budú prebiehať stavebné činnosti alebo ku všetkým objektom a pozemkom, na/v ktorých má byť projekt  realizovaný (teda aj na tie, kde nebudú realizované stavebné činnosti)?

Podľa prílohy č. 12 k žiadosti o NFP v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO je potrebné predložiť doklady preukazujúce vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa o NFP, oprávňujúci žiadateľa o NFP užívať všetky nehnuteľnosti (stavebné objekty a pozemky), na/v ktorých má byť projekt realizovaný (napr. list vlastníctva a katastrálna mapa, nájomná zmluva uzatvorená na obdobie počas trvania implementácie projektu a na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu), čiže nehnuteľnosti, na/v ktorých sa stavebné práce budú realizovať, aj nehnuteľnosti, na/v ktorých sa stavebné práce nebudú realizovať. Na predloženom liste vlastníctva a katastrálnej mape je potrebné vyznačiť všetky nehnuteľnosti, na ktoré je požadované financovanie, t.j. všetky nehnuteľnosti, na ktorých sa bude projekt realizovať. V prípade, že predmetom žiadosti nie je financovanie stavebných činností, je zároveň potrebné v rámci prílohy č. 12 k žiadosti o NFP predložiť aj Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predmetom žiadosti o NFP nie je financovanie stavebných činností (vzorový formulár 1.08). V prípade, ak toto Čestné vyhlásenie nie je relevantné, žiadateľ o NFP ho  v rámci prílohy č. 12 k žiadosti o NFP nepredloží a predloží len doklady preukazujúce vlastnícky alebo iný právny vzťah bez čestného vyhlásenia.

11. Aký je postup pri výpočte finančnej analýzy?

Postup popisuje príloha „FA postup výpočtu k opatreniu 1.1“ a príloha „Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou k opatreniu 1.1“. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP.

Finančná analýza – postup výpočtu

Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou

12. Postačuje, ak sa do Zoznamu zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia - príloha č. 16 k žiadosti o NFP (vzorový formulár 1.12) uvedie iba vybavenie relevantné k požadovanému vybaveniu v projekte, napr. podľa príslušenstva k niektorej z 12 vecných tém výskumu a vývoja?

V súlade s prílohou č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom  OPVaV-2013/1.1/02-SORO Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, v rámci povinnej prílohy č. 16 k žiadosti o NFP je žiadateľ povinný predložiť kompletný zoznam zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia, t.j. zoznam všetkého vybavenia, ktoré spĺňa podmienky uvedené vo FAQ č. 1, nielen vybavenia prislúchajúceho k niektorej z 12 vecných tém výskumu a vývoja, na ktorú je projekt zameraný. Položky týkajúce sa IKT nie je potrebné v prílohe č. 16 k žiadosti o NFP uvádzať.

13. Keďže iní zamestnanci okrem pracovníka pre VO a projektového manažéra nemôžu byť financovaní z daného projektu a pozícia Odborný pracovník sa nenachádza v skupine oprávnených ani v skupine neoprávnených výdavkov, ako je to s personálnymi výdavkami na odborného pracovníka? V Opise projektu – F Aktivity projektu - Podrobný opis aktivity - Odborní pracovníci – máme uviesť zoznam zodpovedných odborných zamestnancov? Majú tam byť uvedené aj predpokladané výdavky? Má tam byť uvedený predpokladaný počet hodín?

V zmysle prílohy č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, sú personálne výdavky oprávnené iba na projektového manažéra a pracovníka pre verejné obstarávanie. Výdavky na odborný personál nie sú považované za oprávnené. V tejto súvislosti v povinnej prílohe č. 1 k žiadosti o NFP - Opis projektu pre prioritnú os č. 1, v časti F2 Podrobný opis aktivity, podčasť Odborní pracovníci žiadateľ o NFP nevypĺňa, prípadne uvedie slovo „nerelevantné“. Odborných pracovníkov (bez predpokladaných výdavkov a bez predpokladaného počtu hodín), ktorí budú využívať infraštruktúru a prístrojové vybavenie obstarané v rámci predmetného projektu na účely výskumu a vývoja, žiadateľ o NFP môže uviesť v časti F2 Podrobný opis aktivity, v podčasti Opis aktivity.

Dovoľujeme si upozorniť, že oprávnené aktivity v projekte predloženom v rámci predmetnej výzvy majú byť zamerané na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia a nie na samotný výskum a vývoj, avšak žiadateľ o NFP je povinný v zmysle výzvy uviesť detailný popis využitia technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia, vrátane IKT, IKT sietí, a pod., ktoré bude počas implementácie projektu nakupovať (obstarávať) a to v Opise projektu, v časti F2 Podrobný opis aktivity, v podčasti Opis aktivity.

14. Pri výbere ukazovateľov na úrovni projektu pre opatrenie 1.1 sú zadefinované ukazovatele v prílohe 5 k výzve OPVaV-2013/1.1/02-SORO. V tomto zozname sú dva stĺpce - priradenie k prioritnej téme, kde sú v zásade použiteľné všetky ukazovatele zo zoznamu a stĺpec väzba na úrovni opatrenia/prioritnej osi, ktorý je označený buď kódom 1.1.1.3 a 3.1.1.3, alebo je tam možnosť X. V rámci systému ITMS sú možné k výberu aj ukazovatele, ktoré v prílohe majú v príslušnom riadku znak X. Môžeme v rámci projektu použiť ako oprávnené aj takéto ukazovatele alebo len ukazovatele, ktoré sú v prílohe označené kódom 1.1.1.3?

Žiadateľ o NFP je pre monitorovanie projektu povinný vybrať merateľné ukazovatele zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 5 výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO) a uviesť očakávané hodnoty týchto ukazovateľov priamo naviazané na obdobie realizácie projektu.

Žiadateľ o NFP je povinný postupovať pri výbere merateľných ukazovateľov v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý je dostupný na stránke www.nsrr.sk v sekcii Dokumenty, v časti Metodické pokyny CKO a Výklady CKO. V danom metodickom pokyne je okrem iného stanovené, že ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme. V prípade, ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku. Pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ. Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

Žiadateľ o NFP môže v pripravovanej žiadosti o NFP použiť ktorýkoľvek ukazovateľ uvedený v prílohe č. 5 výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO. Stĺpec väzba na úrovni opatrenia/prioritnej osi slúži výlučne ako informácia pre riadiaci orgán a umožňuje sumarizáciu hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni jednotlivých opatrení a prioritných osí.

15. V rámci prílohy č. 12 žiadateľ vo výzve s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO predkladá "Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti (stavebné objekty a pozemky), na/v ktorých má byť projekt realizovaný (napr. list vlastníctva a katastrálna mapa, nájomná zmluva uzatvorená na obdobie počas trvania implementácie projektu a na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu a obsahujúca ustanovenia týkajúce sa predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam, zmluva o budúcej zmluve a pod.)". V našom prípade bude projekt realizovaný v nehnuteľnostiach, ktoré už sú prenajaté a je uzatvorená nájomná zmluva, ktorá spĺňa podmienky prenájmu počas obdobia realizácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. V zmluve však nie je zakotvené predkupné právo k dotknutým nehnuteľnostiam. Má žiadateľ povinnosť uviesť v nájomnej zmluve k nehnuteľnostiam ustanovenia týkajúce sa predkupného práva alebo ide len o príklad uvedený v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP (príloha č. 3 k výzve) pre prílohu č. 12 k žiadosti o NFP?

V súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO v prípade, ak žiadateľ o NFP v rámci povinnej prílohy č. 12 k žiadosti o NFP preukazuje svoju oprávnenosť užívať nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu, nájomnou zmluvou, je potrebné, aby táto nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie počas implementácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. Zároveň nie je potrebné, aby táto nájomná zmluva obsahovala ustanovenie tykajúce sa predkupného práva k nehnuteľnostiam, ktoré súvisia s realizáciou projektu bez ohľadu na to, či v rámci projektu budú alebo nebudú realizované činnosti súvisiace so stavebnými alebo technickými úpravami predmetných nehnuteľností. Ustanovenie o predkupnom práve môže, ale nemusí byť súčasťou nájomnej zmluvy.   

16. Je potrebné v povinnej prílohe č. 5 k Žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie o splnení kritérií oprávnenosti“ okrem vyhlásenia, či žiadateľ bude, resp. nebude uplatňovať odpočet  DPH na činnosti súvisiace s realizáciou projektu, prečiarknuť aj niektorý z údajov o splnení kritérií oprávnenosti uvedených v bodoch 1 až 15?

V rámci povinnej prílohy č. 5  k Žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie o splnení kritérií oprávnenosti“ (vzorový formulár 1.04)  je potrebné prečiarknuť v počítači (nie perom) iba údaj, či žiadateľ o NFP bude, resp. nebude uplatňovať odpočet DPH na činnosti súvisiace s realizáciou projektu. Žiadne iné údaje, vrátane bodov 1 až 15, sa v predmetnej prílohe neprečiarkujú.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky