Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Výskum a vývoj  Archív  FAQ  OPVaV-2011/5.1/04-SORO  
 

OPVaV-2011/5.1/04-SORO

1. Stačí predložiť čestné vyhlásenie (príloha č. 4 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár č. 5.03), ak už žiadateľ v minulosti predložil v rámci niektorej predchádzajúcej výzvy na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok operačného programu Výskum a vývoj originál alebo úradne overenú kópiu zriaďovacej listiny, štatútu, stanov? V prípade, ak bol medzičasom uzavretý v poradí ďalší dodatok k štatútu, je možné v rámci prílohy č. 4 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložiť čestné vyhlásenie a posledný uzavretý dodatok alebo je potrebné predložiť úplnú kompletnú dokumentáciu o organizácii?

V súlade s prílohou č. 3 k výzve vyhlásenej pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, v rámci povinnej prílohy č. 4 k žiadosti o NFP predkladá žiadateľ originál alebo úradne overené kópie zriaďovacích dokumentov, pričom má doručiť všetky relevantné dokumenty v závislosti od právnej formy žiadateľa.

V prípade, že uvedené dokumenty žiadateľ už predložil v rámci niektorej predchádzajúcej výzvy operačného programu Výskum a vývoj, predloží o tejto skutočnosti Čestné vyhlásenie (príloha č. 4 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár č. 5.03). Ak sa však obsah, resp. údaje v dokumentoch o organizácii predložených v minulosti ku dňu podania aktuálnej žiadosti o NFP zmenili, je potrebné predložiť kompletnú aktuálnu dokumentáciu, t.j. je potrebné opätovne predložiť dokumentáciu so všetkými aktuálnymi dodatkami.

2. Ako sa bude postupovať, ak žiadateľ o NFP predloží žiadosť o NFP nepodpísanú? Bude možné doplniť podpis na základe Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP? Alebo bude žiadosť o NFP neplatná a vylúčená z ďalšieho schvaľovacieho procesu?

V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO a Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 13.0, časť 6. Proces schvaľovania žiadosti o NFP, ak predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľovi o NFP bude zaslaná písomná Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Umožnenie nápravy sa vzťahuje výlučne na formálne náležitosti žiadosti o NFP, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP. Dopĺňať je možné všetky chýbajúce prílohy žiadosti o NFP s výnimkou rozpočtu projektu a opisu projektu, ktoré možno dopĺňať len čiastočne, teda pri prvotnom predložení nesmie chýbať celý rozpočet alebo opis projektu. Takisto aj samotnú žiadosť o NFP je možné doplniť len čiastočne, nesmie pri prvotnom predložení chýbať ako celok. Ak žiadosť o NFP nie je podpísaná štatutárnym zástupcom, je neplatná a je z ďalšieho schvaľovacieho procesu vylúčená. Žiadosť o NFP doplnenú o podpis štatutárneho orgánu nie je možné predložiť ako celok znova. Z uvedeného vyplýva, že žiadosť o NFP musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa, inak bude z ďalšieho schvaľovacieho procesu vylúčená.

3. Ktoré z ukazovateľov dopadu a výsledku si môže/musí žiadateľ vybrať z prílohy č. 05 k výzve OPVaV-2011/5.1/04-SORO - Zoznam merateľných ukazovateľov na úrovni projektu? Sú to iba tie, kde je v stĺpci väzba na úroveň opatrenia/prioritnej osi - číslica 5.1 alebo všetky z týchto ukazovateľov sú oprávnené na použitie v tejto výzve (aj tie kde je X a/alebo 5.3)?

Žiadateľ o NFP je pre monitorovanie projektu povinný vybrať merateľné ukazovatele zo Zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu (príloha č. 5 výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO) a uviesť očakávané hodnoty týchto ukazovateľov priamo naviazané na obdobie realizácie projektu.

Žiadateľ o NFP je povinný postupovať pri výbere merateľných ukazovateľov v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý je dostupný na stránke www.nsrr.sk v sekcii Dokumenty, v časti Metodické pokyny CKO a Výklady CKO. V danom metodickom pokyne je okrem iného stanovené, že ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme. V prípade, ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku. Pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ. Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite. Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť.

Žiadateľ o NFP môže v pripravovanej žiadosti o NFP použiť ktorýkoľvek ukazovateľ uvedený v prílohe č. 5 výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO. Stĺpec väzba na úrovni opatrenia / prioritnej osi slúži výlučne ako informácia pre riadiaci orgán a umožňuje sumarizáciu hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni jednotlivých opatrení a prioritných osí.

4. Aký je postup pri výpočte finančnej analýzy?

Postup popisuje príloha „FA postup výpočtu k opatreniu 5.1“ a príloha „Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou k opatreniu 5.1“. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP.

Finančná analýza – postup výpočtu

Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou

5. Koľko žiadostí o NFP môže predložiť jeden žiadateľ?

Jeden oprávnený žiadateľ v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO môže predložiť len jednu žiadosť o NFP. Ak jeden žiadateľ predloží k predmetnej výzve viac žiadostí o NFP, budú všetky tieto žiadosti vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

6. V prípade SAV môže v rámci predmetnej výzvy predložiť žiadosť o NFP každý ústav samostatne? 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO platí, že jeden oprávnený žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o NFP. SAV môže do žiadosti o NFP zahrnúť len ústav/ústavy, ktorý/ktoré vykonáva/vykonávajú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu. SAV je v zmysle tejto výzvy považovaná za celok, teda ako jeden žiadateľ a preto môže predložiť v rámci tejto výzvy len jednu  žiadosť o NFP. Za SAV môže predložiť žiadosť o NFP aj jeden z ústavov SAV, pričom môže do nej zahrnúť aj iné ústavy SAV za splnenia ďalších podmienok oprávnenosti definovaných predmetnou výzvou.

7. Aký je odporúčaný začiatok realizácie aktivít projektov v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO?

Vzhľadom na dĺžku schvaľovacieho procesu, ktorý je bližšie popísaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 13.0, časť 6. Proces schvaľovania žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na termín uzávierky výzvy (27. 2. 2012), odporúčame žiadateľom plánovať začiatok realizácie aktivít projektu najskôr v auguste, príp. v septembri 2012. Uvedená Príručka pre žiadateľa je zverejnená na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk ako príloha č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO.

8. Podľa podkladov k výzve je potrebný nasledovný dokument:
Žiadateľ v závislosti od právnej formy predloží zodpovedajúcu kópiu účtovnej závierky overenú štatutárnym orgánom:

  • za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2010 overená audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, ak žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
  • za ukončené účtovné obdobie k 31. decembru 2010 potvrdená príslušným Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Naša organizácia nemá povinnosť auditu. Z vyššie uvedeného by mal kópiu účtovnej závierky potvrdiť príslušný Daňový úrad. V doterajších výzvach nebolo potrebné účtovnú závierku potvrdiť Daňovým úradom. 
Je potrebné  účtovnú závierku za rok 2010 potvrdiť na Daňovom úrade a ak áno, kto na Daňovom úrade toto potvrdenie môže dať?

V prípade, že žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP“) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásenej pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nemá ani povinnosť predložiť účtovnú závierku potvrdenú príslušným Daňovým úradom, postupuje sa takisto ako  doteraz. V rámci povinnej prílohy č. 8 k žiadosti o NFP je potrebné predložiť kópiu účtovnej závierky originálne podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa o NFP, popr. kópiu účtovnej závierky overenú notárom.

9. Budú v projekte predloženom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO oprávnenými výdavkami aj výdavky na aulu, stacionárny pevne zabudovaný nábytok a zatemnenie?

V súlade s prílohou č. 4 k predmetnej výzve výdavky spojené s výstavbou budov vysokých škôl, ako aj výdavky spojené s rozšírením objektov existujúcich vysokých škôl, sú oprávnenými výdavkami. Výdavky na stavebné práce súvisiace s vybudovaním auly, ktorá bude slúžiť účelu zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a zvýšenia kvality vzdelávania, môžu byť oprávnenými výdavkami pri splnení všetkých podmienok oprávnenosti  definovaných vo výzve.

V rámci hlavných aktivít projektu môžu byť oprávnenými výdavkami výdavky na obstaranie nábytku, a teda aj stacionárneho pevne zabudovaného nábytku, do učební a miestností priamo súvisiacich so vzdelávacím procesom.
Výdavky na zatemnenie (je potrebné bližšie špecifikovať, o aké výdavky ide), pokiaľ majú charakter skupiny výdavkov „modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých  prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa“, môžu byť v zmysle prílohy č. 4 k predmetnej výzve oprávnenými výdavkami pri splnení  všetkých podmienok oprávnenosti definovanými vo výzve.

10. Chcel by som sa opýtať na usmernenie k uvádzaniu trvania aktivít v rámci projektu vzhľadom k tomu, že výzva umožňuje prefinancovanie aktivít, ktoré sa začali už po vydaní výzvy. V prípade ak vysoká škola zahrnie do projektu aktivitu, napr. dostavba budovy, ktorú začne realizovať ešte pred podpisom zmluvy o NFP v prípade pridelenia príspevku, tak ako umožňuje výzva, napr. v 12/2011, aké trvanie aktivity máme uvádzať v tabuľke F2 Opisu projektu a v ŽoNFP - skutočné teda 12/2011 alebo iba tú časť, ktorá bude realizovaná po podpise zmluvy o NFP?

Konkrétne: aktivita projektu začne 12/2011 a skončí 10/2012. V Opise a ŽoNFP máme uviesť začiatok aktivity a tým nutne aj začiatok vlastne celého projektu na 12/2011 a ukončenie aktivity na 10/2012, alebo máme postupovať druhým spôsobom, t.j. začiatok projektu nastavíme až na predpokladaný dátum po podpise zmluvy o NFP - t.j. cca 06/2012 a aktivitu dáme bez ohľadu na požiadavku prefinancovania nákladov       od vyhlásenia výzvy na začiatok 06/2012 ako je začiatok projektu a reálne ukončenie podľa plánu, t.j. 06/2012 - 10/2012?

Vzhľadom na obmedzenie trvania projektu podľa výzvy na 30 mesiacov by posunutie aktivít pred podpis zmluvy o NFP na 12/2011 zrejme tiež znamenalo, že doba 30 mesiacov by sa rátala od uvedeného termínu a nie od podpisu zmluvy o NFP.

Začiatok aktivít projektu, a teda začiatok realizácie projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO (ďalej len „výzva“) je potrebné stanoviť až po plánovanom dátume platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). V nadväznosti    na uvedené je potrebné postupovať tým spôsobom, ktorý navrhujete vo svojej otázke, t.j. stanoviť začiatok projektu - aktivity „Dostavba budovy“ na 6/2012 a koniec aktivity na 10/2012.

Vecne  musí mať aktivita vo svojom opise zahrnuté aj tie činností, na ktoré bude požadované spätné financovanie v súlade s časťou 5. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY výzvy a v súlade s prílohou č 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov. Spôsob uvádzania činností v opise aktivít je nasledovný:

  • činnosti, ktoré boli zrealizované od dátumu vyhlásenia výzvy do času podania žiadosti  o NFP a bude na ne požadované spätné financovanie – je potrebné v opise aktivity uviesť aj presné termíny realizácie týchto činností,
  • činnosti, ktoré budú zrealizované po podaní žiadosti o NFP a bude na ne požadované spätné financovanie – je potrebné uvádzať plánované termíny realizácie týchto činností.

V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás dovoľujeme zároveň upozorniť, že:

  1. výdavky na činnosti, ktoré nebudú zahrnuté do opisu príslušnej aktivity, budú považované za neoprávnené,
  2. výdavky na činnosti zahrnuté do opisu príslušnej aktivity, avšak vykonané pred dátumom vyhlásenia výzvy, budú taktiež považované za neoprávnené,
  3. výdavky, ktoré nebudú spĺňať kritériá uvedené v predchádzajúcom odseku pod písmenami a) a b) budú považované za neoprávnené.

V súvislosti s odporúčaným začiatkom realizácie projektu si Vám dovoľujeme dať do  pozornosti  často kladenú otázku – FAQ zverejnenú  pod č. 7 na internetovej stránke ASFEU:

„7. Aký je odporúčaný začiatok realizácie aktivít projektov v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO?

Vzhľadom na dĺžku schvaľovacieho procesu, ktorý je bližšie popísaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 13.0, časť 6. Proces schvaľovania žiadosti o NFP, ako aj vzhľadom na termín uzávierky výzvy (27. 2. 2012), odporúčame žiadateľom plánovať začiatok realizácie aktivít projektu najskôr v auguste, príp. v septembri 2012. Uvedená Príručka pre žiadateľa je zverejnená na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk ako príloha č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO.“

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, predkladaná v rámci predmetnej výzvy môže byť maximálne 30 mesiacov. Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu bude stanovený v zmluve o poskytnutí NFP.

11. Je oprávnenou aktivitou v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO aj vybavenie dostavanej budovy zariadením pre prevádzku akademickej knižnice - regály na knihy, knižničné pulty, stoly a stoličky do študovní, učební  a knižnice. V rámci projektu by univerzita chcela dostavať budovu knižnice a zabezpečiť aj základné vybavenie knižnice, študovní a nových prednáškových a seminárnych miestností. IKT vybavenie je zabezpečené v rámci iného projektu a nie je potrebné.

V súlade s prílohou č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov predmetnej výzvy  oprávnenými výdavkami sú aj výdavky charakteru „modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok          na nové formy učenia a učenia sa“. Medzi takéto výdavky patria v zmysle poznámky pod čiarou č. 10 aj „výdavky na obstaranie nábytku v rámci hlavných aktivít projektu do učební a miestností priamo súvisiacich so vzdelávacím procesom“.

Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že výdavky na obstaranie regálov na knihy,  knižničné pulty, stoly a stoličky do študovní, učební a knižnice môžu byť oprávnenými, pokiaľ budú využívané za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a pokiaľ budú spĺňať ďalšie podmienky oprávnenosti, ktoré sú definované vo výzve. 

12. V rámci plánovanej rekonštrukcie učební a laboratórií používaných na výučbu by sme chceli realizovať rekonštrukciu starého osvetlenia. Tam, kde to nie je nutné, by sme chceli iba vymeniť osvetľovacie teleso (staré neóny) a nahradiť ich nízkoenergetickými LED svietidlami. Tam, kde je nutná aj výmena elektrickej kabeláže, by sme chceli realizovať výmenu aj kabeláže a príslušenstva. Je oprávnená aktivita výmena osvetlenia v učebniach na úrovni výmeny svietidla a svetelného zdroja, alebo aj na úrovni výmeny elektroinštalácie  v rámci realizácie projektu?

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO môžu byť oprávnenými výdavkami výdavky charakteru „výmena osvetlenia v učebniach a laboratóriách na úrovni výmeny svietidla a svetelného zdroja, ako aj na úrovni výmeny elektroinštalácie“, pokiaľ budú tieto výdavky vynaložené v rámci realizácie aktivít projektu za účelom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, zlepšenia podmienok na nové formy vzdelávania a učenia sa. Taktiež tieto výdavky musia spĺňať všetky ďalšie podmienky oprávnenosti definované vo výzve.

13. V rámci zabezpečenia rýchleho internetového pripojenia potrebujeme do budovy, ktorá je v inej mestskej časti ako zvyšok univerzity, priviesť opticky kábel, ktorý by zabezpečil vysokorýchlostné pripojenie na internet cez akademickú sieť Sanet 2. Sú stavebné a výkopové prace, ako aj samotná pokládka optického kábla cez mesto, oprávnený výdavok v rámci projektu?

 Nakoľko vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO nie sú oproti predchádzajúcim výzvam vyhláseným ASFEU  na opatrenie 5.1 stanovené podmienky, ktorými bolo:

- zahrnutie aktivity budovania a/alebo modernizácie informačno-komunikačných technológií (IKT) a IKT sietí do aktivít navrhovaného projektu (minimálne v podobe zavedenia internetového pripojenia a súčasne umiestnenia počítača a dataprojektora do učební existujúcich, rekonštruovaných  alebo novopostavených objektov, ktoré sú predmetom projektu, respektíve zavedenia internetového pripojenia do všetkých internátnych izieb vysokej školy),

- zahrnutie aktivity budovania a/alebo modernizácie informačnokomunikačných technológií a IKT sietí do aktivít navrhovaného projektu (napr. prístroje, vybavenie a zariadenia využívajúce IKT, videokonferencie, modernizácia a zvýšenie kapacity internetovej siete, harmonizácia a kompatibilita IKT systémov, modernizácia bezpečnostných prvkov školskej siete/firewall/moderná a efektívna správa/ochrana osobných údajov),

 z uvedeného vyplýva, že výdavky na „stavebné a výkopové práce súvisiace s internetovým pripojením, ako aj samotná pokládka optického kábla cez mesto“, nemôžu byť považované  za oprávnené.

 14. Je oprávnený výdavok osadenie nového oplotenia a vstupných bránok do areálu univerzity a exteriérové úpravy areálu univerzity  (lavičky, osvetlenie, rekonštrukcia chodníkov) pre plánovanú voľne prístupnú oddychovú a edukačnú zónu  pre študentov?

 V zmysle prílohy č. 4 k predmetnej výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov sú výdavky spojené s úpravou okolia budovy oprávnenými výdavkami, ale len pre úpravu okolia budovy, ktorej výstavba, rekonštrukcia, obnova alebo dostavba je predmetom predkladaného projektu. Výdavky charakteru „osadenie nového oplotenia a vstupných bránok do areálu univerzity a exteriérové úpravy areálu univerzity (lavičky, osvetlenie, rekonštrukcia chodníkov) pre plánovanú voľne prístupnú oddychovú a edukačnú zónu pre študentov“ nesúvisia priamo so vzdelávacím procesom, a preto nemôžu byť oprávnenými výdavkami v zmysle predmetnej výzvy. Oprávnenými stavebnými úpravami v zmysle „úpravy okolia budovy“ definovanými vo vyzve by boli napr. uvedenie okolia budovy do pôvodného stavu v prípade znehodnotenia po rekonštrukcii budovy. 

15. Žiadateľ je verejnou vysokou školou, predmetom projektu je rekonštrukcia jednej z budov a vybudovanie IKT učebne v inej budove. Táto investícia je príjmovo neutrálna, či sa projekt bude, alebo nebude realizovať, príjmy školy to neovplyvní, nespôsobí nárast ani pokles príjmov platieb za poskytované služby. Je v tomto prípade predkladanie finančnej analýzy relevantné?

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej  pod kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO je žiadateľ o nenávratný finančný príspevok povinný predložiť finančnú analýzu projektu ako prílohu č. 10 k žiadosti o NFP v prípade, ak predkladá projekt generujúci príjem, to znamená, že žiadateľ o NFP vie objektívne dopredu odhadnúť príjmy, ktoré bude tento projekt v budúcnosti generovať. Táto povinnosť predloženia finančnej analýzy projektu sa vzťahuje na projekt, ktorého celkové výdavky sú vyššie ako 1 milión EUR. Pod príjmom generovaným projektom počas jeho realizácie  a v období jeho udržateľnosti sa myslí čistý výnos, t. j. príjmy projektu prevyšujú výdavky projektu. Pokiaľ žiadateľ o NFP nepredpokladá, že projekt bude generovať príjem, resp. nevie odhadnúť jeho výšku, je potrebné priložiť v rámci prílohy č. 10 čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP o tom, že finančná analýza nie je pre projekt relevantná (vzorový formulár 5.06 v rámci povinných príloh k žiadosti o NFP). Aj v tomto prípade je však počas realizácie projektu a v období udržateľnosti projektu povinný vo svojom účtovníctve analytickou formou účtovať o príjmoch  a výdavkoch projektu. Pokiaľ sa na základe toho zistí, že projekt generoval príjem, je potrebné ho vrátiť.

Bližšie vysvetlenie problematiky projektov generujúcich príjem a finančnej analýzy sa nachádza v prílohe č. 1 k predmetnej výzve: Príručka pre žiadateľa o NFP z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, verzia 13.0, časť 4.8.4 Projekty  generujúce príjem. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na faktory ovplyvňujúce možnosť odhadnúť príjmy vopred uvedené v kapitole č. 1 Klasifikácia projektov s ohľadom na možnosti objektívneho odhadu príjmu vopred v prílohe č. 14 k predmetnej výzve: Finančná analýza projektu pre investičné projekty. Postup pri výpočte finančnej analýzy je zverejnený v rámci často kladených otázok (FAQ) k predmetnej výzve pod č. 4.  

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky